Főoldal » Hírek » 34 migránsnak nyújtottak segítséget szerb és cseh embercsempészek – rendőrségi fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt három ember­csem­pésszel szem­ben indít­vá­nyo­zott letar­tóz­ta­tást. A csem­pé­szek össze­sen 34 kül­föl­di­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egy szerb és két cseh férfi teher­au­tó­val azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek nyújt­son segít­sé­get nyugat-európai úti cél­juk eléré­sé­hez. A szerb ember­csem­pész 28, – 1 szír, 1 jeme­ni, 26 tuné­zi­ai –, a 2 cseh ember­csem­pész pedig 6 Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mélyt vett fel a jár­mű­be anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért. A gya­nú­sí­tot­tak Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak, ami­kor 2022. már­ci­us 30-án, Bakony­cser­nyén, - az egyik ügy­ben állam­pol­gá­ri beje­len­tés alap­ján - a rend­őrök a cse­lek­mé­nyü­ket lelep­lez­ték, majd őket őri­zet­be vették.

A cseh ember­csem­pé­szek vonat­ko­zá­sá­ban kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val kap­cso­la­tos esz­kö­zö­ket is lefog­lal­tak, ami továb­bi bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját veti fel.

Mind­há­rom gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tő­el­já­rás során elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, így vonat­ko­zá­suk­ban fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye is.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, mind­há­rom férfi vonat­ko­zá­sá­ban elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A dön­té­sek fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban véglegesek.

A rend­őr­ség képe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-fejer-megyeben-a