Főoldal » Hírek » 350 millió forintot próbáltak tisztára mosni – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val vala­mint egy nővel szem­ben, akik 2018. janu­ár­ja és júli­u­sa között céges bank­szám­lá­ik­ra kül­föld­ről átutalt pénz­össze­gek bűnös ere­de­té­nek lep­le­zé­sé­ben működ­tek közre.

A vád­irat sze­rint a fenti idő­szak­ban a két férfi érde­kelt­sé­gi köré­be tar­to­zó két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság bank­szám­lá­i­ra isme­ret­len elkö­ve­tő által meg­té­vesz­tett kül­föl­di cégek 7 alka­lom­mal utal­tak több tíz­mil­li­ós nagy­ság­ren­dű össze­ge­ket. Azzal a vád­lot­tak is tisz­tá­ban vol­tak, hogy az ese­ten­ként 10,5 mil­lió és 154 mil­lió forint közöt­ti jóvá­írá­sok­ra bűn­cse­lek­mény foly­tán került a számláikra.

A pén­zek egy részét a jóvá­írá­su­kat köve­tő­en kész­pénz­ben a céges szám­lák­ról fel­vet­ték. Nagyobb részü­ket viszont inter­net­bank útján, azon­na­li átuta­lá­sok­kal és valót­lan köz­le­mé­nyek fel­tün­te­té­se mel­lett hét, a ren­del­ke­zé­sük alatt álló céges és lakos­sá­gi bank­szám­la között előbb több alka­lom­mal kör­be­for­gat­ták, majd az immá­ron legá­lis­nak lát­szó össze­ge­ket ezután vet­ték ki a szám­lá­ról. A fér­fi­ak össze­sen közel 200 mil­lió forin­tot sze­rez­tek meg. A 154 mil­li­ós tétel ter­hé­re a pénz­fel­vé­telt már meg­ren­del­ték, azon­ban a pénz­in­té­zet a csa­lás gya­nú­já­ról érte­sül­ve az összeg vissza­uta­lá­sát kez­de­mé­nyez­te, mely­be az elkö­ve­tők a bank­fi­ók­ban beleegyeztek.

A vád­irat sze­rint továb­bá az egyik férfi a bűnös ere­de­tű össze­gek­ből 5 mil­lió forin­tot a fele­sé­ge magán­szám­lá­já­ra is elutalt, aki a pénzt rész­ben fel­vet­te, rész­ben pedig rövid időn belül bank­kár­tyás vásár­lá­sok úján elköltötte.

A főügyész­ség a fér­fi­ak­kal szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te, míg a nővel szem­ben pénz­mo­sás alap­ese­te miatt emelt vádat.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.