Főoldal » Hírek » 4 hét alatt 40 letartóztatott embercsempész - Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a megyei határ­sza­ka­szon egyre növek­vő mig­rá­ci­ós nyo­más követ­kez­té­ben csak az elmúlt 4 hét­ben 40 ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ille­gá­lis határ­át­lé­pést szer­ve­ző bűn­szer­ve­ze­tek tevé­keny­sé­ge követ­kez­té­ben az elmúlt idő­szak­ban jelen­tő­sen meg­nőtt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén levő határ­sza­ka­szon elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt indult eljá­rá­sok száma.

Csak a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a román-szerb határ­sza­ka­szon ille­gá­li­san meg­va­ló­sí­tott határ­lé­pést segí­tő 40 ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé. A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­cse­lek­mé­nyét elkö­ve­tő tet­te­sek között iraki, magyar, szír, török, azeri, szerb, román, ukrán és mol­dáv állam­pol­gár is volt.

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zá­sok között egyre több az olyan ügy, amely olyan elkö­ve­tők ellen folyik, akik a szer­ve­zett bűn­el­kö­ve­tést irá­nyít­ják, veze­tik.

A járá­si ügyész­ség amennyi­ben annak tör­vé­nyi és egyéb fel­té­te­lei fent áll­nak az elkö­ve­tő­ket gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja.