Főoldal » Hírek » 4 kg heroint próbált becsempészni az országba - letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki a gép­ko­csi lök­há­rí­tó­ja mögé rej­tett el közel 4 kg hero­int, majd jelent­ke­zett belé­pés­re Rösz­ké­nél.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 29-én dél­után 5 óra körül jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A belép­te­tés során elren­delt ellen­őr­zés során a rend­őrök meg­ta­lál­tak, majd lefog­lal­tak 8 cso­mag­ba por­ci­ó­zott, közel 4 kg hero­int tar­tal­ma­zó barna port az autó lök­há­rí­tó­ja mögött kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a szökés-elrejtőzés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dön­te­ni.