Főoldal » Archív » 40 sértettet csapott be egy férfi az interneten

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki nem léte­ző munka ürü­gyén csalt ki pénzt a sértettektől.

A férfi inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon valót­lan tar­tal­mú, auszt­ri­ai állás­hir­de­tést adott fel, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­től a kül­föl­di mun­ka­vég­zés­hez kap­cso­ló­dó költ­sé­gek elő­ze­tes uta­lá­sát kérte a bank­szám­lá­já­ra. Az elkö­ve­tő­nek azon­ban egy­ál­ta­lán nem állt szán­dé­ká­ban a munka biz­to­sí­tá­sa, célja az volt, hogy a jelent­ke­zők­től pénzt csal­jon ki.

A hir­de­tés­re 40 sér­tett jelent­ke­zett, akik átutal­ták a pénzt, azon­ban később kide­rült, hogy az állás való­já­ban nem léte­zik. A sér­tet­tek össze­sen 3.892.000 forin­tot utal­tak át az elkövetőnek.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.