Főoldal » Hírek » 400 millió forinttal csapolták meg a társaságot egy mezőgazdasági gépgyártó cég vezetői – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség vádat emelt egy Jász-Nagykun-Szolnok vár­me­gyei szék­he­lyű, mező­gaz­da­sá­gi gép­gyár­tás­sal fog­lal­ko­zó cég veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­jé­vel, a tár­sa­ság pénz­ügyi veze­tő­jé­vel és továb­bi tizen­egy tár­suk­kal  szem­ben, akik 2012. és 2016. között valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get szín­le­lé­sé­vel közel 400 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a cég­nek.

A vád­irat sze­rint a mező­gaz­da­sá­gi gép­gyár­tás­sal fog­lal­ko­zó cég ügy­ve­ze­tő­je a tár­sa­ság pénz­ügyi veze­tő­jé­vel szo­ro­san együtt­mű­köd­ve arra kérte fel a cég­gel több­nyi­re koráb­ban tény­le­ges üzle­ti kap­cso­lat­ban álló gaz­da­sá­gi part­ne­rek veze­tő­it, hogy a valós tevé­keny­sé­gük­ről kiál­lí­tott szám­lák mel­lett olyan gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről is állít­sa­nak ki szám­lát a sér­tet­ti tár­sa­ság felé, amely szol­gál­ta­tást, vagy ter­mék­ér­té­ke­sí­tést tény­le­ge­sen nem végez­tek el.

A fik­tív szám­lá­kat a gép­gyár­tó cég befo­gad­ta, azok ellen­ér­té­két átuta­lás­sal meg­fi­zet­te a valót­lan szám­lá­kat kiál­lí­tó tár­sa­sá­gok felé. Az így átutalt össze­gek egy része kész­pénz­ben vissza­ju­tott a sér­tet­ti cég veze­tő­i­hez, másik része pedig olyan tény­le­ge­sen elvég­zett szol­gál­ta­tá­so­kat fede­zett, ame­lyek a cég­ve­ze­tők magán­ér­de­ke­it szol­gál­ták. Ilyen szol­gál­ta­tás volt pél­dá­ul az isme­rő­sök és hoz­zá­tar­to­zók gép­jár­mű­ve­i­nek szer­vi­ze­lé­se, vagy az egyik cég­ve­ze­tő sofőr­jé­nek havi rend­sze­res­sé­gű nagy össze­gű bérkifizetése.

A fik­tív költ­sé­gek­ről kiál­lí­tott szám­lák kifi­ze­té­sét úgy oldot­ták meg, hogy a pénz­ügyi veze­tő útmu­ta­tá­sa alap­ján a beszám­lá­zó cégek kép­vi­se­lői a sér­tet­ti cég tevé­keny­sé­gi köré­be illő szol­gál­ta­tá­sok­ról állí­tot­ták ki a szám­lá­kat. Eze­ket maga a pénz­ügyi veze­tő iga­zol­ta le, így a fik­tív jog­ügy­le­tek­ről kizá­ró­lag a két cég­ve­ze­tő vád­lott, és az érin­tett beszám­lá­zó cégek veze­tői tudtak. 

Az ügyész­ség a sér­tet­ti cég két veze­tő­jé­vel, vala­mint továb­bi egy vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, pénz­bün­te­tést és cég­ve­ze­tői tevé­keny­ség­től tör­té­nő eltil­tást indítványozott.

A bün­te­tő­el­já­rás során 8 ter­helt­tel egyez­sé­get kötött az ügyészség.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dönteni.