Főoldal » Hírek » 403 millió forintot csaltak ki vállalkozás beindítás és kedvező euró váltás ígéretével - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a fele­sé­ge és test­vé­re segít­sé­gé­vel egy isme­rő­sük­től euro eladás­ra és jól fize­tő kül­föl­di meg­bí­zás­ra hivat­koz­va 390 mil­lió forin­tot, egy másik isme­rős­től vál­lal­ko­zás bein­dí­tá­sá­ra 13 mil­lió forin­tot csalt ki. Az ügy­le­tek fede­ze­te­ként hamis banki iga­zo­lá­so­kat, ügy­vé­di leté­ti szer­ző­dé­se­ket mutat­tak be, ame­lyek­kel a sér­tet­tek gya­nú­ját hosszabb időre elal­tat­va újabb és újabb össze­gek­hez jutot­tak.

A vád­irat sze­rint a kis­kő­rö­si férfi  - az ügy egyik vád­lott­ja - két hét­tel azután, hogy csa­lás miatt kisza­bott koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dult, a fele­sé­gé­vel és egy­ben bűn­tár­sá­val együtt 2018 már­ci­u­sá­ban fel­ke­res­te egy régi isme­rő­sét és ter­ve­it elő­ad­va vál­lal­ko­zá­sá­nak bein­dí­tá­sá­hoz köl­csönt kért. Az adós­ság fede­ze­té­ül a vád­lot­tak tre­zor­ban elhe­lye­zett euró­ra hivat­koz­tak azzal, hogy azt a köl­csönt adó isme­rős­re ked­ve­zőbb árfo­lya­mon fog­ják majd elszá­mol­ni. A csaló férfi a test­vé­rét is bevon­va az elkö­ve­tés­be, ígé­re­te­ik alá­tá­masz­tá­sá­ra hamis banki leté­ti iga­zo­lást és bir­to­kuk­ban lévő ara­nyat muta­tott be. A kez­de­ti össze­gek után a vád­lot­tak alig három hónap alatt külön­bö­ző ille­té­kek­re, juta­lé­kok­ra és a tre­zor­ban tar­tott euró átvál­tá­sá­val kap­cso­la­tos költ­sé­gek­re valót­la­nul hivat­koz­va újabb és újabb össze­ge­ket, össze­sen végül 13,5 mil­lió forin­tot csal­tak ki isme­rő­sük­től.

Rövi­de­sen egy másik isme­rő­sü­ket is fel­ke­res­ték, aki­ről a házas­pár tudta, hogy jó anya­gi hát­tér­rel ren­del­ke­zik. Ügy­vé­di letét­ben lévő 36 mil­lió euró forint­ra tör­té­nő átvál­tá­sá­ban kér­ték a nő segít­sé­gét, aki­vel végül 180-200 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő euró meg­vá­sár­lá­sá­ról meg is egyez­tek. A vád­lot­tak azon­ban a forint össze­get előre kér­ték a letét kivál­tá­sá­ra hivat­koz­va, egy­ben bemu­tat­tak egy ügy­vé­di fej­léc­cel ellá­tott, hamis leté­ti szer­ző­dést. Emel­lett a csaló házas­pár valót­la­nul a cégük által elnyert, jól fize­tő auszt­ri­ai meg­bí­zás ürü­gyé­vel a kül­föl­di vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés biz­to­sí­té­kát jelen­tő 78 mil­lió forint meg­fi­ze­té­sé­re is köl­csönt kér­tek a nőtől, aki­nek azt ígér­ték, hogy ezen meg­bí­zás­ból befo­lyó össze­gek­ből a tar­to­zást hama­ro­san vissza­fi­ze­tik. Néhány nap múlva ezen ügy­let kap­csán a mun­ka­bé­rek meg­elő­le­ge­zé­sé­re továb­bi 125 mil­lió forin­tot kér­tek. A sér­tet­tet ráadá­sul magu­kat ügy­véd­nek kiadó isme­ret­len sze­mé­lyek tele­fo­non is fel­hív­ták, meg­erő­sít­ve a vád­lot­tak által elő­adott tör­té­ne­tek való­di­sá­gát.

A csaló házas­pár attól sem riadt vissza, hogy fize­té­si képes­sé­gük iga­zo­lá­sá­ra hamis köz­jegy­zői okirat­ba fog­lalt örök­lé­si szer­ző­dést mutas­sa­nak be a becsa­pott nőnek, aki­től így továb­bi össze­ge­ket kicsal­va, végül össze­sen 390 mil­lió forin­tot sze­rez­tek meg.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fit külö­nö­sen nagy kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Házas­tár­sá­val és test­vé­ré­vel szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és tár­sai bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.