Főoldal » Hírek » 43 embert csapott be kölcsön ígéretével az ál-hitelező - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség soro­za­to­san elkö­ve­tett csa­lás és több rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 32 éves nővel szem­ben, aki tény­le­ges fede­zet nél­kül kínált köl­csönt a sér­tet­tek­nek, az aján­la­ta hite­les­sé téte­lé­hez pedig több alka­lom­mal valót­lan tar­tal­mú szer­ző­dé­se­ket is készí­tett.

A nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő vád­lott 2018 szep­tem­be­ré­től kez­dő­dő­en több, mint egy éven keresz­tül inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­la­kon kínált álné­ven hitelt annak elle­né­re, hogy az aján­lott összeg­gel sosem ren­del­ke­zett. A hir­de­tés­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek­től a blan­ket­ta köl­csön­szer­ző­dé­sek alá­írá­sát köve­tő­en a nő külön­bö­ző valót­lan indo­kok­ra – így a köl­csön­összeg „forin­to­sí­tá­sá­ra”, vagy a kamat elő­ze­tes tör­lesz­té­sé­re – hivat­koz­va egy meg­ha­tá­ro­zott összeg előre uta­lá­sát kérte, azon­ban a hitelt ezek meg­ér­ke­zé­se után sem folyó­sí­tot­ta a sér­tet­tek­nek.

A vád­lott 2019 novem­be­ré­ig rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve össze­sen 43 sze­mélyt csa­pott be, mellyel nekik egyen­ként 49.000,- és 1.040.000,- forint közöt­ti kárt oko­zott. A bűn­cse­lek­mé­nyek útján meg­szer­zett mind­össze­sen 14.170.615,- forin­tot a vád­lott a meg­él­he­té­sé­re köl­töt­te.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vala­mennyi bűn­cse­lek­mény elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.