Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 44 embert vert át a nemlétező termékekkel üzletelő internetes csaló – képpel – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség 44 rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg azt a fia­tal fér­fit, aki több inter­ne­tes olda­lon külön­bö­ző esz­kö­zö­ket hir­de­tett eladás­ra, azon­ban a sér­tet­ti uta­lá­sok után  - tel­je­sí­tés nél­kül - elér­he­tet­len­né vált.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2022 novem­be­ré­től nyolc hóna­pon keresz­tül csap­ta be vásár­ló­it, ami­kor a keres­ke­dői felü­le­te­ken merev­le­me­ze­ket, video­kár­tyá­kat, fül­hall­ga­tó­kat, vala­mint motor- és gép­ko­csi alkat­ré­sze­ket kínált megvételre.

Az álne­ve­ken tevé­keny­ke­dő vád­lott a meg­té­vesz­tett vásár­lók­tól vagy a tel­jes vétel­ár, vagy annak egy része, vagy csak a szál­lí­tá­si költ­ség előre uta­lá­sát kérte, és a pénz meg­ér­ke­zé­sé­ig együtt­mű­kö­dő is volt, így a sér­tet­tek nem fog­tak gyanút.

A ter­helt össze­sen 44 sze­mélyt ejtett téve­dés­be, az össze­sí­tett kár 870.000 forint volt, ami nem térült meg, mivel a férfi az kicsalt pénz­össze­ge­ket saját meg­él­he­té­sé­re fordította.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

A képen a vád­lott­nak az egyik sér­tet­tel foly­ta­tott leve­le­zé­sé­nek a rész­le­te látható.

A képen a vádlott és az egyik sértett beszélgetése látható.