Főoldal » Archív » Emberölés áldozata lett a Tárnokról eltűnt nő

A Pest Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett annak a tár­no­ki fér­fi­nak az
elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy 2013. ápri­li­sá­ban eltűnt nő meg­ölé­sé­vel gyanúsítható.
Egy tár­no­ki csa­lá­di ház pin­cé­jé­ben elhan­tol­va és lebe­to­noz­va talál­ták meg csü­tör­tö­kön a nyo­mo­zók azt a nőt, aki­nek eltű­né­sét tavaly tavasszal jelen­tet­te be a családja.
Az eddi­gi ada­tok sze­rint 2013. ápri­lis 15-én a dél­előt­ti órák­ban a sér­tett nő fel­ke­res­te a fér­fit annak tár­no­ki csa­lá­di házá­ban, hogy egy rég­óta húzó­dó vitá­ju­kat lezár­ják. A vita azon­ban odáig fajult, hogy a férfi egy veze­ték­da­rab­bal meg­foj­tot­ta a nőt.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - emberölés