Főoldal » Archív » 5 éven keresztül sikkasztott a földhivatali alkalmazott

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy volt föld­hi­va­ta­li ügy­in­té­ző ellen.

A vád­lott mun­ka­kö­ri fel­ada­tát képez­te, hogy szám­lá­zó ügy­ke­ze­lő­ként, ingatlan-nyilvántartási ügy­in­té­ző­ként szám­lá­zá­si, adat­nyil­ván­tar­tá­si fel­ada­to­kat lás­son el, továb­bá az eljá­rá­si díjak­kal kap­cso­la­to­san sze­mé­lye­sen befi­ze­tett vagy átuta­lás­sal tel­je­sí­tett össze­gek­ről a szám­lá­kat kiál­lít­sa, a bevé­te­le­zett pénzt kezel­je, idő­sza­ki pénz­tár­je­len­té­se­ket készítsen.

Téves szám­lá­zás ese­tén stor­nó szám­lá­kat készí­tett, majd ezt köve­tő­en az új valós tar­tal­mú szám­lák és alap­bi­zony­la­tok kiál­lí­tá­sa, a téve­sen befi­ze­tett össze­gek ügy­fél­nek vissza­fi­ze­té­se volt a feladata.

A vád­lott 2011-2015. között rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve folya­ma­to­san nagyobb össze­ge­ket sik­kasz­tott el úgy, hogy az ere­de­ti valós szám­lák helyett egy új szám­lát állí­tott ki kisebb összeg­ről, és a külön­bö­ze­tet, vagy a tel­jes össze­get eltulajdonította.

A vád­lott az 5 év alatt össze­sen 9,6 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét a Sió­fo­ki Járá­si Hiva­tal belső ellen­őr­zé­se tárta fel.

A vád­lot­tal szem­ben a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság vesz­tést, köz­ügyek­től és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást indítványozott.