Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 50 millió forintot meghaladó vagyoni hátrány fiktív számlákkal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség több mint 20 olda­las vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­ra egy köm­lői fér­fi­val szem­ben, aki tevé­keny­sé­gé­vel - mely­ben bűn­tár­sai is segí­tet­ték - súlyos tíz­mil­li­ók­kal kur­tí­tot­ta meg a Magyar Állam köz­pon­ti költségvetését.

A férfi az ügy­ve­ze­tő­je volt annak a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, amely túl­nyo­mó­részt épí­tő­ipa­ri mun­kák­kal fog­lal­ko­zott. A cég­ve­ze­tő 2016 ápri­li­sa és 2016 decem­be­re között az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­ség jogo­su­lat­lan csök­ken­té­se érde­ké­ben fik­tív szám­lá­kat foga­dott be. A szám­lá­kat a cég - téve­dés­ben lévő - köny­ve­lő­je útján az adó­be­val­lá­sok­ban benyúj­tot­ta, és így 56.197.000 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a Magyar Állam költségvetésének.

A rossz anya­gi hely­zet­ben lévő elkö­ve­tő egy buda­pes­ti cég ügy­ve­ze­tő­je volt, mely pozí­ci­ót társa rábí­rá­sá­ra, pén­zért vál­lal­ta el. A cég való­já­ban gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem vég­zett. A buda­pes­ti cég­ve­ze­tő a társa rábí­rá­sá­ra és pén­zért 2016 már­ci­u­sá­ban olyan üzletrész-átruházási szer­ző­dést, módo­sí­tott ala­pí­tó okira­tot írt alá, ame­lyek sze­rint 500.000 forin­tért meg­vá­sá­rolt egy másik gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got is, továb­bá a cég szék­he­lyét új címre helyez­te át. A vád­lott nem akar­ta működ­tet­ni ezt a céget sem, mely­ről a társa is tudott. A cég­ira­tok valót­lan tar­tal­mát ille­tő­en téve­dés­ben lévő ügy­véd benyúj­tot­ta az okira­to­kat a cég­bí­ró­sá­gá­hoz, így a köz­hi­te­les cég­nyil­ván­tar­tás­ba valót­lan ada­to­kat jegyez­tek be.

A köm­lői férfi által fel­hasz­nált fik­tív szám­lák kiál­lí­tói rész­ben a társa nevén lévő cégek voltak.

A Heves Megyei Főügyész­ség a köm­lői fér­fit külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, míg bűn­tár­sa­it közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádolja.

A Heves Megyei Főügyész­ség mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha az elkö­ve­tők a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

A vád­ha­tó­ság a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó férfi vonat­ko­zá­sá­ban 6 év sza­bad­ság­vesz­tés, 300.000 forint pénz­bün­te­tés, 3 év fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség tár­sa­i­val szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.