Főoldal » Hírek » 500 eurót ígértek a Bácsalmásnál elfogott moldáv embercsempésznek - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy mol­dáv férfi ellen. Az elkö­ve­tő isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból, 500 euró­ért 16 Auszt­ri­á­ba tartó szír mig­ránst akart az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök Bács­al­más kül­te­rü­le­tén tet­ten érték.

A vád­irat sze­rint a mol­dáv fér­fit egy isme­ret­len meg­bí­zó vette rá arra, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő beván­dor­ló­kat szál­lít­son a határ köze­lé­ből az osztrák-magyar határ tér­sé­gé­be. A vád­lott tudta, hogy a mig­rán­sok úti célja Auszt­ria. Az isme­ret­len meg­bí­zó 500 euró fizet­sé­get ígért a bűncselekményért.

A meg­bí­zó csem­pész­jár­mű­vet is biz­to­sí­tott a fér­fi­nak, amit Buda­pes­ten, egy par­ko­ló­ban vett át. A meg­bí­zó a kap­cso­lat­tar­tás­hoz mobil­te­le­font és SIM kár­tyát is adott, vala­mint GPS koor­di­ná­ták alap­ján meg­ad­ta a hely­színt, ahol a mig­rán­so­kat fel kel­lett venni. A mol­dáv ember­csem­pész a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en 2021. szep­tem­ber 3-án, haj­nal­ban, Bács­al­más és Bács­bo­kod közöt­ti tér­ség­be haj­tott, ahol fel­vett a teher­au­tó­ba 16 szír mig­ránst, akik­kel Auszt­ria felé indult.

Nem jutot­tak azon­ban messzi­re, mert a bács­bo­ko­di rend­őrök Bács­al­más kül­te­rü­le­tén elfog­ták az ember­csem­pészt és a mig­rán­so­kat. A mol­dáv férfi elő­ször nem akart meg­áll­ni, az egyen­ru­há­sok csak üldö­zés után tud­ták elfog­ni. Az őri­zet­be vett ember­csem­pészt a bíró­ság letartóztatta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Újabb ember­csem­pé­sze­ket fog­tak Bács-Kiskun megyé­ben | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)