Főoldal » Hírek » 500 eurót kapott az embercsempész - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség egy török ember­csem­pész ellen nyúj­tott be vád­ira­tot, aki pén­zért mig­rán­so­kat akart Auszt­ri­á­ba csempészni. 

A vád sze­rint a férfi 2022. janu­ár 14. nap­ját meg­elő­ző­en Török­or­szág­ban kapott meg­bí­zást arra, hogy Bécs­ből egy török állam­pol­gárt Magyar­or­szág­ra hoz­zon és vele együtt két szír állam­pol­gárt Mohács kör­nyé­ké­ről ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba szál­lít­son. A meg­bí­zó ezért a fér­fi­nak 500 eurót fizetett.

A vád­lott Török­or­szág­ból repü­lő­gép­pel uta­zott Auszt­ri­á­ba, ahol talál­ko­zott tár­sá­val, gép­ko­csit bérel­tek, majd Magyar­or­szág­ra utaztak.

A férfi és társa egy janu­á­ri napon, a reg­ge­li órák­ban érkez­tek a meg­adott koor­di­ná­ták alap­ján Újmo­hács köze­lé­be. A vád­lott társa kiszállt a gép­ko­csi­ból, hogy a szír állam­pol­gá­rok elé men­jen. Ekkor a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tat elfog­ta, társa elmenekült.

A gép­ko­csi­tól nem messze talál­ták meg azt a két szír állam­pol­gárt, akik ille­gá­li­san tar­tóz­kod­tak Magyar­or­szá­gon és a vád­lott segít­sé­gé­vel akar­ták átlép­ni a magyar-osztrák határt.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, cse­lek­mé­nye vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tett kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tás­ra alkalmas.

A Mohács Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, őt a bíró­ság két év bör­tön­re ítél­je, négy évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről és vele szem­ben 500 euró összeg­re vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.