Főoldal » Hírek » 500 eurót kapott volna a Balotaszállásnál elfogott szerb embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy szerb fér­fit, aki 2021. augusz­tus 2-án, a szerb-magyar határ köze­lé­ből kilenc szír beván­dor­lót akart fizet­sé­gért Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök Balo­ta­szál­lás kül­te­rü­le­tén elfog­ták őket.

A vád sze­rint a szerb ember­csem­pészt egy isme­ret­len meg­bí­zó vette rá arra, hogy a szerb-magyar határ köze­lé­ből ille­gá­lis beván­dor­ló­kat szál­lít­son Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­len meg­bí­zó 500 eurót ígért a vád­lott­nak az embercsempészésért.

A vád­lott 2021. augusz­tus 2-án a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra uta­zott, majd a meg­bí­zó­já­tól kapott egy hét­sze­mé­lyes sze­mély­gép­ko­csit a mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­hoz. A vád­lott a kilenc szír beván­dor­lót a szerb-magyar határ tom­pai sza­ka­szán, két helyen vette fel.

Auszt­ria felé indul­tak, de a Kele­bia Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei Balo­ta­szál­lás kül­te­rü­le­tén meg­ál­lí­tot­ták, és elfog­ták a vád­lot­tat és a mig­rán­so­kat. A lebu­kás miatt a vád­lott az ígért pénzt nem kapta meg.

A nyo­mo­zók a szerb ember­csem­pészt őri­zet­be vet­ték, majd a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát is. A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség 2021. októ­ber 22-én bíró­ság elé állí­tot­ta a vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 2 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év 4 hónap kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A bíró­ság a vád­lott tele­fon­ját is elko­boz­ta. Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempesz-orizetben-0