Főoldal » Archív » 5000 forintért verték agyon az idős asszonyt Tatabányán

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy fia­tal fér­fi­val és annak nagy­báty­já­val szemben. 

Az elkö­ve­tés­kor 19 éves férfi 2017. május 22-én sza­ba­dult a bör­tön­ből, ezt köve­tő­en jöve­de­lem­mel, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zett, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, és a sér­tett tata­bá­nyai laká­sá­val szem­ben lévő garázs­ban húzta meg magát. Az elkö­ve­tő rend­sze­re­sen bejárt az egye­dül élő, 87 éves asszony­hoz, tőle ciga­ret­tát és kisebb össze­ge­ket kért.

A tél köze­led­té­vel a vád­lott sze­re­tett volna vala­mi­lyen fűt­he­tő szál­lást talál­ni, ezért meg­kér­te a nagy­báty­ját arra, had lak­has­son náluk. Az idő­sebb férfi a szál­lás fejé­ben pár ezer forin­tot kért a roko­ná­tól, aki­nek nem volt pénze, ezért a nagy­báty­ja rávet­te őt arra, hogy a közel­ben lakó sér­tet­től – szük­ség ese­tén erő­szak alkal­ma­zá­sá­val – kész­pénzt sze­rez­zen. 2017. októ­ber 1-jén, reg­gel, a fia­tal férfi magá­hoz vett egy sörös­üve­get, majd mind­ket­ten a sér­tett laká­sá­hoz men­tek. A nagy­báty­ja a közel­ben vára­ko­zott, míg ő a nyi­tott kert­ka­pun és a lakás­aj­tón keresz­tül besur­rant. A férfi szó nél­kül oda­ment a szé­ken neki hát­tal ülő asszony­hoz, és két­szer a sörös­üveg­gel, majd több­ször ököl­lel, nagy erő­vel meg­ütöt­te, illet­ve láb­bal meg­rúg­ta a sér­tett fejét, továb­bá test­szer­te bán­tal­maz­ta. Ezt köve­tő­en a táma­dó az asszony kony­hai szek­rény­ben lévő pénz­tár­cá­já­ból kivett 5.000 forin­tot, össze­sö­pör­te a sörös­üveg szi­lánk­ja­it, azt a sze­me­tes­be dobta, majd a vérző sér­tet­tet magá­ra hagy­va kiment a lakás­ból. Az idős asszony még ki tudott jutni a ház elé az udvar­ra, ahol össze­esett, így a szom­szé­dok hív­ták a mentőket.

A fér­fi­ak a pénzt egy­más között elosztották.

Az idős sér­tett a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en, 2017. októ­ber 3-án bele­halt a bántalmazásba.

A főügyész­ség a fia­tal fér­fit minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, míg tár­sát – aki a gyil­kos­ság­ban nem vett részt – fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A rend­őr­ség által az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett videó és a fotók az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-tatabanyan-1

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetes-letartoztatas-a-tatabanyai-emberoles