Főoldal » Hírek » 52 milliós rablás - rendőrségi videóval, fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 2011-ben elkö­ve­tett réz­rab­lás ügyé­ben 4 fér­fi­val szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Ötö­dik tár­su­kat a bíró­ság már koráb­ban, jog­erő­sen elítél­te. Az elkö­ve­tők 23,5 tonna réz­hul­la­dé­kot zsák­má­nyol­tak, ami a von­ta­tó­val és pót­ko­csi­val együtt akkor 52 mil­lió forin­tot ért. 

A vád­lot­tak közül az 57 éves férfi kami­on­so­főr­ként dol­go­zott az ügy­ben érin­tett XIV. kerü­le­ti cég­nél. A vád­lott tisz­tá­ban volt a cég telep­he­lyén talál­ha­tó érté­kek­kel, vala­mint a telep­hely őrzé­sé­nek körülményeivel.

A vád­irat sze­rint a férfi 2011 ápri­li­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a telep­he­lyen álló, nagy mennyi­sé­gű réz­hul­la­dék­kal meg­pa­kolt kami­ont, illet­ve annak rako­má­nyát. Ter­vé­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­ba bevon­ta egy - külön eljá­rás­ban koráb­ban már jog­erő­sen elítélt - kami­on­so­főr isme­rő­sét, akit a rab­lás­sal bízott meg. Elmond­ta, pon­to­san hol talál­ha­tó a telep­hely, és azon belül a kami­on, illet­ve annak kul­csa, és arról is tájé­koz­tat­ta, hogy mikor van szol­gá­lat­ban az a biz­ton­sá­gi őr, aki­től - élet­ko­ra miatt - a leg­ki­sebb ellen­ál­lás vár­ha­tó. A meg­bí­zott férfi két társa bevo­ná­sá­val vál­lal­ta el a bűn­cse­lek­ményt, ami­hez régi isme­rő­se­it, egy 45 és egy 49 éves fér­fit kért fel, akik azt vállalták.

Az 57 éves férfi már az elkö­ve­tést meg­elő­ző­en kere­sett helyet az érté­kek táro­lá­sá­ra. Ennek érde­ké­ben szin­tén egy isme­rő­sé­vel, egy 48 éves fér­fi­val vette fel a kap­cso­la­tot, aki a bűn­cse­lek­mény­ről tudva, egy tanyán inté­zett helyet a réz­hul­la­dé­kok tárolására.

2011. ápri­lis 27-én, éjjel, a vég­re­haj­tás­sal meg­bí­zott férfi két tár­sá­val - arcu­kat maszk­kal elta­kar­va, és kesz­tyűt visel­ve - bement a cég XIV. kerü­le­ti telep­he­lyé­re. Két elkö­ve­tő a kerí­té­sen mászott át, a telep­he­lyet őrző kutyá­kat ártal­mat­la­ní­tot­ták, majd a por­tás­fül­ke ajta­ját berúg­va, a kapu­nyi­tó­val been­ged­ték har­ma­dik tár­su­kat. Ezután ket­ten föld­re teper­ték a biz­ton­sá­gi őrt, szék­hez kötöz­ték, és vas­cső­vel fenye­get­ve, a rako­mánnyal meg­pa­kolt jármű kul­csát követelték.

Az elkö­ve­tők a kami­on indí­tó­kul­csát meg­sze­rez­ték, azon­ban a leme­rült akku­mu­lá­tor miatt azt nem tud­ták bein­dí­ta­ni, ezért a han­gár­ban talált szer­szá­mok­kal kisze­rel­ték az akku­mu­lá­tort egy másik vona­tó­ból, és azt sze­rel­ték be a leme­rült akku­mu­lá­tor helyé­re. Ezt köve­tő­en a von­ta­tó­val és annak rako­má­nyá­val együtt – mint­egy 23,5 tonna réz­hul­la­dék­kal - elhagy­ták a tele­pet. A biz­ton­sá­gi őr könnyeb­ben sérült.

A ter­vet kidol­go­zó 57 éves férfi inst­ruk­ci­ói alap­ján - mivel a von­ta­tó­ban GPS volt - az elkö­ve­tők az M1-es autó­pá­lya zsám­bé­ki lehaj­tó­já­nak köze­lé­ben von­ta­tót cse­rél­tek, amit az érté­kek későb­bi táro­lás­ról is gon­dos­ko­dó 48 éves férfi bocsá­tott a ren­del­ke­zé­sük­re. Ezt köve­tő­en az ere­de­ti von­ta­tót hát­ra­hagy­va, a lopott rako­mányt a tanyá­ra vitték.

Néhány nap­pal később a szál­lít­mányt a tanyá­ról egy IV. kerü­le­ti MÉH telep­re vit­ték, ahol egy még isme­ret­len sze­mély a 23,5 tonna réz­hul­la­dé­kért - az elkö­ve­tők között szét­oszt­va - össze­sen 20 mil­lió forin­tot fizetett.

A réz­hul­la­dék elkö­ve­tés­ko­ri érté­ke 40.000.000 forint, míg a von­ta­tó és a pót­ko­csi elkö­ve­tés­ko­ri érté­ke össze­sen 12 mil­lió forint volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely­nek az 57 éves férfi a fel­buj­tó­ja, a 45 és 49 éves férfi pedig tet­te­se. A negye­dik, 48 éves vád­lott a pót­ko­csi és réz­hul­la­dék elrej­té­sé­ben és későb­bi elide­ge­ní­té­sé­ben műkö­dött közre, vele szem­ben pénz­mo­sás a vád. A főügyész­ség fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tak­kal szemben.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben adott koráb­bi tájé­koz­ta­tá­sa az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nincs-elfelejtett-ugy-egy-2011-ben-elkovetett-52