Főoldal » Archív » 563 sértettet károsítottak meg – vádemelés az internetes pályázati csalók ellen Kalocsán

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség 563 rend­be­li csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt két pécsi férfi ellen, akik valót­lan pályá­za­ti fel­hí­vást tet­tek közé az inter­ne­ten és 2012 decem­be­ré­ben, vala­mint 2013 janu­ár­já­ban ország­szer­te össze­sen 563 civil szer­ve­zet­től admi­niszt­rá­ci­ós díj ürü­gyén több mint 2,8 mil­lió Ft-ot csal­tak ki.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.12.