Főoldal » Archív » 58 illegális határátlépő szállításában vettek részt szervezetten az embercsempészek - Fotókkal

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy magyar férfi és nő, vala­mint egy román férfi ellen, akik Romá­ni­á­ban élő bűn­tár­suk irá­nyí­tá­sa mel­lett pén­zért köz­re­mű­köd­tek a magyar-román állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlé­pő sze­mé­lyek szállításában.

A fér­fi­ak kap­cso­lat­ban áll­tak az ember­csem­pé­szés­ből élő román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban a meg­él­he­té­sük­höz szük­sé­ges rend­sze­res jöve­de­lem­mel, mun­ka­hellyel nem rendelkeztek.

A fér­fi­ak a Romá­ni­á­ban élő bűn­tár­suk irá­nyí­tá­sa és szer­ve­zé­se kere­té­ben arra vál­lal­ko­zott, hogy a magyar-román állam­ha­tá­ron ille­gá­li­san átju­tó kül­föl­di sze­mé­lye­ket kis­te­her­au­tó­val Buda­pest­re, illet­ve Buda­pes­ten keresz­tül Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa, melyért sze­mé­lyen­ként 200 eurót kap­tak volna a célállomáson.

A magyar férfi egy isme­rő­sé­től köl­csön­kért egy gép­ko­csit, és meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en 2019. júli­us 19-én Ártánd kül­te­rü­le­té­re ment, ahol egy kuko­ri­ca­föld köze­lé­ben meg­ta­lál­ta a 8 ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dó sze­mélyt, aki­ket a jár­mű­vé­be ülte­tett, majd Lét­avér­tes felé indult. A meg­bí­zó elő­fu­tó sze­mély­ről is gon­dos­ko­dott, aki gép­ko­csi­val haladt a vád­lott előtt. Az elől hala­dó gép­ko­csi­ból a sofőr rövid időn belül jel­zett a vád­lott­nak, hogy három rend­őr­au­tó köze­le­dik Deb­re­cen irá­nyá­ból, ezért a vád­lott meg­ijedt, letért az útról egy erdős rész felé, és a mig­rán­so­kat a bezárt jár­mű­ben hagy­va elsza­ladt. A hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök a gép­ko­csi utas­te­ré­ből kisza­ba­dí­tot­ták a 8 ille­gá­lis határ­át­lé­pő személyt.

Újabb meg­bí­zást köve­tő­en a magyar férfi egy bérelt kis­te­her­au­tó­val 2019. júli­us 29-én 6 óra­kor Ártánd hatá­rá­ban fel­vett a jár­mű­be 31 ille­gá­lis határ­át­lé­pő sze­mélyt, aki­ket Buda­pest­re kel­lett volna szál­lí­ta­nia. Ekkor az elő­fu­tó sze­mély a nő volt, aki a saját gép­ko­csi­já­val haladt a férfi előtt. Az M3-as autó­pá­lya pol­gá­ri lehaj­tó­já­nál a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal jár­őrei a kis­te­her­au­tót ellen­őriz­ték, amely­nek során a rak­tér­ben meg­ta­lál­ták a 31 ille­gá­lis határ­át­lé­pő sze­mélyt. A kis­te­her­gép­ko­csi rak­te­re embe­rek szál­lí­tá­sá­ra alkal­mat­lan volt, szel­lőz­te­tés hiá­nyá­ban akár meg is ful­lad­hat­tak volna.

A román férfi vád­lott 2019. augusz­tus 23-án, az esti órák­ban egy álta­la bérelt kis­te­her­au­tó­val Arad­ról a magyar-román állam­ha­tár­hoz szál­lí­tott 19 mig­ráns sze­mélyt, akik gya­lo­go­san a zöld hatá­ron át lép­tek be Magyar­or­szág­ra. A vád­lott a határ köze­lé­ben ismé­tel­ten fel­vet­te a 19 határ­sér­tőt, aki­ket Auszt­ri­á­ba kívánt szál­lí­ta­ni, ami­ért 2000 eurót kapott volna. Az elin­du­lást köve­tő­en rövid­del a 42-es számú főúton a vád­lott rend­őri iga­zol­ta­tá­sá­ra került sor és a teher­au­tó­ban meg­ta­lál­ták a 19 kül­föl­di személyt.

A vád­lot­tak által szál­lí­tott össze­sen 58 kül­föl­di sze­mély legá­lis úti­ok­mánnyal nem ren­del­ke­zett, jog­sze­rű magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat iga­zol­ni nem tudták.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a jelen­leg sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő magyar férfi ellen bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, foly­ta­tó­la­go­san, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a nőt bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, bűn­se­géd­ként, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, míg a román bűn­tár­sát bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, társ­tet­tes­ként, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint a román fér­fi­val szem­ben kiuta­sí­tás­ra is indít­ványt tett.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált teher­gép­ko­csi­ról készült fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/majdnem-megismetlodott-a-parndorfi-tragedia#1