Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 6 mázsa kábítószer a bűnszervezet éves mérlege - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, ember­ölés elő­ké­szü­le­te és lőfegy­ver­rel vissza­élés miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben a kábítószer-kereskedő bűn­szer­ve­zet egy év alatt 1,8 mil­lió Euro (mint­egy 600 mil­lió forint) érté­kű kábí­tó­szert szer­zett be.

A vád­irat sze­rint a négy tag­ból és három vég­re­haj­tó­ból álló bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja – egy buda­pes­ti férfi – 2019 végén elha­tá­roz­ta, hogy Szer­bi­á­ból keres­ke­del­mi mennyi­ség­ben mari­hu­á­nát, spee­det, exta­syt és koka­int sze­rez be azért, hogy az ország több pont­ján viszont­el­adók­nak tovább érté­ke­sít­se. Tevé­keny­sé­gé­be bevon­ta az egyik autó­ke­res­ke­dő üzle­ti part­ne­rét is, aki­vel ezután együtt fek­tet­tek be pénzt a kábí­tó­sze­rek meg­vá­sár­lá­sá­ba. A bűnö­zői cso­port az egyes rész­fel­ada­tok­ra továb­bi tagok­kal bővült: a kábí­tó­szer­szál­lít­mány átvé­te­lét, átcso­ma­go­lá­sát, kisebb ada­gok­ra bon­tá­sát, a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tás folya­ma­tá­nak fel­ügye­le­tét egy bizal­mi embe­rük végez­te, míg a továb­bi tagok, illet­ve vég­re­haj­tók az érté­ke­sí­tés­ben, a befolyt bevé­tel továb­bí­tá­sá­ban és a kint­lé­vő­sé­gek besze­dé­sé­ben jár­tak el. Bűnös tevé­keny­sé­gük lep­le­zé­se és a fel­de­rí­tés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a tagok egy­más között kizá­ró­lag tit­ko­sí­tott kom­mu­ni­ká­ci­ót használtak. 

A kábí­tó­szer átadá­sá­nak gya­ko­ri hely­szí­nei mély­ga­rá­zsok vol­tak, ahol - sze­mé­lyes jelen­lét nél­kül - kicse­rél­ték a jár­mű­ben hagyott anya­got és annak ellen­ér­té­két. Kész­ter­mé­kek beszer­zé­se mel­lett a vád­lot­tak rövi­de­sen maguk is kábí­tó­szer elő­ál­lí­tás­ba fogtak.

Miu­tán az egyik viszont­el­adó­ja 2020 novem­be­ré­ben nem fizet­te ki a kábí­tó­szer árát, a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja elha­tá­roz­ta, hogy – a többi part­ner szá­má­ra is pél­dát sta­tu­ál­va - lelö­ve­ti. Terve meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy kül­föl­di bér­gyil­kos­sal, továb­bá a szerb kap­cso­la­tán keresz­tül egy hang­tom­pí­tós marok­lő­fegy­vert is beszer­zett. Végül mind­ez meg­hi­ú­sult, mivel a fér­fit 2021. janu­ár ele­jén elfogták.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda szé­les­kö­rű nyo­mo­zá­sa arra is fényt derí­tett, hogy a bűn­szer­ve­zet egy év alatt 430 kg mari­hu­á­nát, 140 kg amfe­ta­mint, 11,6 kg koka­int, 20 ezer darab exta­sy tab­let­tát és 30 liter amfe­ta­min­ola­jat szer­zett be, amely­re 1,8 mil­lió eurot (mint­egy 600 mil­lió forin­tot) fordított.

Az ügyész­ség a bűn­szer­ve­zet tag­ja­it jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, emel­lett az irá­nyí­tót ember­ölés elő­ké­szü­le­té­vel és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A csa­tolt fotó­kon a vád­lot­tak által elő­ál­lí­tott kábí­tó­szer, a lefog­lalt kész­pénz és marok­lő­fegy­ver lát­ha­tó. A bűnö­zői cso­port elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.youtube.com/watch?v=TDI2t-bLrr4&t=2s