Főoldal » Hírek » 60 migránst zsúfoltak be egy szellőzés nélküli teherautó rakterébe - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt két szerb férfi ellen, akik 2021. decem­ber 19-én, egy teher­au­tó­val ember­te­len körül­mé­nyek között 60 mig­ránst akar­tak Nyugat-Európába csem­pész­ni, de Lajos­mi­zsén a rak­tér ajta­ján döröm­bö­lő beván­dor­ló­kat kény­te­le­nek vol­tak kiengedni.

A vád­irat sze­rint a szerb ember­csem­pé­szek 2021. decem­ber 19-én, kora reg­gel, egy teher­au­tó­val és egy sze­mély­au­tó­val a szerb-magyar határ köze­lé­be, Kis­szál­lás tér­sé­gé­be haj­tot­tak. Itt fel­vet­tek a teher­au­tó­ba 60 szír és afgán beván­dor­lót, akik ille­gá­li­san lép­ték át a határt és Nyugat-Európába tar­tot­tak. A teher­gép­ko­csi zárt rak­te­ré­nek azon­ban nem volt szel­lő­zé­se és a rak­tér ajta­ját belül­ről ki sem lehe­tett nyit­ni. A sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan rak­tér­ben ülé­sek, biz­ton­sá­gi beren­de­zé­sek nem vol­tak és higi­é­ni­ai esz­kö­zök, víz, élel­mi­szer sem volt.

Az egyik vád­lott a teher­au­tó­val az M5-ös autó­pá­lyán Nyugat-Európa felé indult, míg bűn­tár­sa sze­mély­au­tó­val elő­fu­tó­ként haj­tott előt­te, hogy figyel­mez­tet­ni tudja az eset­le­ges rend­őri ellenőrzésekre.

A leve­gőt­len rak­tér­ben elfo­gyott az oxi­gén. Az ember­te­len körül­mé­nyek miatt a beván­dor­lók Kecs­ke­mét tér­sé­gé­ben döröm­böl­ni kezd­tek a rak­tér ajta­ján. Erre a vád­lot­tak Kecs­ke­mét­nél letér­tek a sztrá­dá­ról és Lajos­mi­zse bel­te­rü­le­tén meg­áll­tak. Kien­ged­ték a mig­rán­so­kat, akik szét­szé­led­tek a város­ban. A fér­fi­ak a teher­au­tót hát­ra­hagy­va az elő­fu­tó autó­val elmenekültek.

A lakos­sá­gi beje­len­té­sek miatt a hely­szín­re érke­ző rend­őrök elfog­ták a mig­rán­so­kat. Még aznap az ember­csem­pé­szek is rend­őr­kéz­re kerül­tek, őket Móra­hal­mon fog­ták el. Az őri­zet­be vett fér­fi­a­kat a nyo­mo­zá­si bíró letartóztatta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. Ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rik, az ügyész 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön és 10 év kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szemben.

A fér­fi­ak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.