Főoldal » Archív » 600 milliós költségvetési hiányt okozott a fiktív céghálózat

A Somogy Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a bala­ton­szár­szói fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy több száz mil­lió forin­tos költ­ség­ve­té­si hiányt okozó szám­lá­zá­si rend­szer fő irá­nyí­tó­ja volt.

Egy bala­ton­szár­szói szék­he­lyű cég 2014-2016 évek­ben alvál­lal­ko­zók bevo­ná­sá­val vagyon­vé­del­mi tevé­keny­sé­get vég­zett. A tény­le­ges vagyon­őri mun­kát az alvál­lal­ko­zói lán­co­lat végén elhe­lyez­ke­dő cégek­be beje­len­tett vagyon­őrök végez­ték el. Utá­nuk azon­ban járu­lé­ko­kat nem fizet­tek és - fik­tív szám­lá­zá­si rend­sze­ren keresz­tül - a bevé­te­lek utáni ÁFA-fizetési köte­le­zett­ség­nek sem tet­tek ele­get. Mind­ez­zel a költ­ség­ve­tés­ben több mint 620 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány keletkezett.

A Somogy Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság egy hónap­ra elren­del­te a külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi elő­ze­tes letartóztatását.