Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 63 vádlott, 1,7 milliárd forint vagyoni hátrány – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 63 vád­lot­tal szem­ben emelt vádat. Az elkö­ve­tők fik­tív szám­lá­zás­sal 1,7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A vád sze­rint a - cég­ve­ze­tők­ből, köny­ve­lő­ből és ügy­in­té­zők­ből álló - bűn­szer­ve­zet 2018. és 2021. között egy szol­no­ki férfi irá­nyí­tá­sá­val „szám­la­gyár­ként” a brut­tó szám­la­ér­ték 8-10 %-a elle­né­ben fik­tív költ­ség­szám­lá­kat biz­to­sí­tott tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get végző gaz­dál­ko­dók és ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tást igény­be vevő magán­sze­mé­lyek részé­re. A „szol­gál­ta­tást” igény­be vevő vál­lal­ko­zá­sok a fik­tív szám­lák ÁFA tar­tal­má­val adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jogo­su­lat­la­nul csök­ken­tet­ték, míg az érin­tett magán­sze­mé­lyek az ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tá­sok igény­lé­se során hasz­nál­ták fel a hamis bizonylatokat.

A fel­épí­tett szám­la­lánc célja az volt, hogy a „meg­ren­de­lők” felé fik­tív szám­lá­kat kibo­csá­tó cégek jog­kö­ve­tő maga­tar­tás lát­sza­tát kelt­ve, benyúj­tott adó­be­val­lá­suk­ban a lát­szó­lag kelet­ke­ző áfa­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket mini­ma­li­zál­ják a lán­co­lat részét képe­ző, annak külön­bö­ző szint­jén álló tár­sa­sá­gok köz­be­ik­ta­tá­sá­val. E tár­sa­sá­gok egy­más részé­re szin­tén fik­tív alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat, teljesítés-igazolásokat állí­tot­tak ki, és ezt lep­le­ző pénz­in­té­ze­ti átuta­lá­so­kat teljesítettek.

Az önál­ló iro­dát működ­te­tő, több mint 50 gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got irá­nyí­tó szám­la­gyár segít­sé­gé­vel a meg­ren­de­lő vál­lal­ko­zá­sok és magán­sze­mé­lyek összes­sé­gé­ben mint­egy 1,7 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A vád­lot­tak között van­nak a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tói és tag­jai, a fik­tív gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat ala­pí­tó stró­ma­nok és a szám­la­be­fo­ga­dók. Az ügyész­ség a vád­eme­lést meg­elő­ző­en 9 vád­lot­tal egyez­sé­get kötött az ügyben.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni.