Főoldal » Archív » 67 sértettet vert át a férfi

A férfi inter­ne­tes hir­de­té­si olda­la­kon pré­mi­um kate­gó­ri­ás kar­órák rep­li­ká­i­nak és ruhá­za­ti ter­mé­kek­nek az eladá­sá­ra irá­nyu­ló hir­de­té­se­ket helye­zett el. Az elkö­ve­tő az e-mailben, vagy tele­fo­non jelent­ke­ző vevők­nek azt ígér­te, hogy a meg­ren­delt dol­go­kat pos­tai úton küldi, ha a pénzt meg­kap­ta. A férfi össze­sen 67 sér­tet­tet csa­pott be, mivel az áruk­kal való­já­ban nem ren­del­ke­zett, az átutalt pénzt fel­vet­te és felélte.

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt a 24 éves fér­fi­vel szemben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.11.