Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 68 éves férfi zaklatta volt barátnőjét szakítás után

Egy tata­bá­nyai férfi és a vele egy­ko­rú hölgy hóna­po­kon keresz­tül bará­ti kap­cso­lat­ban vol­tak, majd a nő a barát­sá­got meg­sza­kí­tot­ta. A férfi foly­ta­tást sze­re­tett volna, ezért 2014
janu­ár­já­ban, 13 nap alatt mobil­te­le­fon­já­ról 113 alka­lom­mal, veze­té­kes tele­fon­já­ról 194
eset­ben hívta a nőt. A férfi ezen felül rend­sze­re­sen fel­ke­res­te a hölgy laká­sát, őt a ház előtt várta, követ­te sétá­lás köz­ben, annak elle­né­re, hogy a volt barát­nő kife­je­zet­ten kérte, ne keres­se a tár­sa­sá­gát, hagy­ja békén.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye zaklatásról