Főoldal » Archív » 69 millió forintot csaltak el uniós pénzből

Az Euró­pai Unió költ­ség­ve­té­sé­nek több mint 69 mil­lió Forint, a magyar költ­ség­ve­tés­nek 23 mil­lió Forin­tot meg­ha­la­dó vagyo­ni hát­rányt oko­zott egy vál­lal­ko­zó, aki a támo­ga­tá­si elő­leg elszá­mo­lás­hoz benyúj­tott kifi­ze­té­si kérel­mek­hez 3 cég nevé­ben 44 olyan szám­lát állí­tott ki, ame­lyek mögött valós gaz­da­sá­gi ese­mény nem volt.

A Zala Megyei Főügyész­ség a ter­helt és tár­sai ellen üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye