Főoldal » Hírek » 70 millió forint értékű valutát és aranyat loptak egy pénzszállító autóból Budapesten – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, aki 2022 ápri­li­sá­ban egy tár­sá­val együtt, több mint 70 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű valu­tát és ara­nyat lopott el egy tan­ko­ló pénz­szál­lí­tó autó­ból. A bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bűn­se­géd­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A vád­irat sze­rint a férfi isme­ret­len tár­sá­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy egy pénz­vál­tás­sal fog­lal­ko­zó cég alkal­ma­zott­já­tól, a pénz­szál­lí­tás során kész­pénzt és befek­te­té­si ara­nyat lop­nak el.

2022. ápri­lis 5. nap­ján a pénz­vál­tó cég alkal­ma­zott­ja össze­sen csak­nem 70.000.000 forint összeg­ben szál­lí­tott eurót, ame­ri­kai dol­lárt, más valu­tát, vala­mint befek­te­té­si ara­nyat. A vád­lott a pénz­szál­lí­tó autót a tár­sá­val együtt gép­ko­csi­val követ­te, egé­szen egy XIV. kerü­le­ti ben­zin­kú­tig, ahol a sofőr tan­kolt. Az elkö­ve­tő behaj­tott utána a ben­zin­kút­ra, kicsit távo­labb meg­állt, majd onnan figyel­ték a fér­fit, aki elin­dult az üzlet­be fizet­ni. A sofőr több­ször pró­bál­ta bezár­ni a gép­ko­csi ajta­ja­it, de nem sike­rült, így végül lezá­rat­la­nul hagy­ta a jár­mű­vet. Miu­tán bement az üzlet­be, a vád­lott társa kiszállt az autó­ból, a férfi pedig a pénz­szál­lí­tó jármű mögé haj­tott, és mene­kü­lés­re készen várakozott.

A vád­lott társa gug­gol­va köze­lí­tet­te meg a jár­mű­vet, kinyi­tot­ta a veze­tő ülés felő­li ajtót, fel­kap­ta a jobb első ülés előtt elhe­lye­zett, érté­kek­kel teli tás­kát és futás­nak eredt, majd beug­rott a másik autó­ba, a vád­lott pedig azon­nal gázt adott. A pénz­szál­lí­tó autó sofőr­je az üzlet­ből ész­lel­te a lopást, ezért kisza­ladt és az indu­ló autó olda­lá­nak ugor­va pró­bál­ta meg­fé­kez­ni a tol­va­jo­kat, akik azon­ban elhaj­tot­tak a helyszínről.

Az elkö­ve­tők ezután a XIII. kerü­let­be men­tek, ahol a férfi átszállt egy másik gép­ko­csi­ba, amely­be a zsák­mány egy részét is átrak­ta, majd a hegyes­hal­mi határ­át­ke­lő­hely felé halad­va kísé­rel­te meg elhagy­ni az orszá­got, azon­ban a rend­őrök még az autó­pá­lyán elfogták.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság által meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre tekin­tet­tel a bíró­ság nyom­ban érde­mi dön­tést hozott, a vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 2 év 5 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 4 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let jogerős.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye - vide­ó­val és fotók­kal - az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/blokkoltak-a-blokkolos-tolvajokat