Főoldal » Hírek » 72 órán belül bíróság elé állította az ügyészség a vasárnap elfogott bolgár embercsempészt – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye -fotókkal

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 38 éves bol­gár fér­fit, akit a somo­gyi rend­őrök vasár­nap éjsza­ka fog­tak el Bala­ton­lel­le kör­nyé­kén úgy, hogy autó­já­ban négy mig­ránst szállított.

A vád­lott 2021. feb­ru­ár 21-én Rösz­ké­nél lépett be Magyar­or­szág­ra, majd Bács-Kiskun megyé­ben, János­hal­ma tér­sé­gé­ben fel­vett az autó­já­ba négy, magu­kat szír állam­pol­gár­nak való fér­fit, akik iraki és afgán sze­mé­lyek segít­sé­gé­vel jutot­tak át a szerb-magyar határszakaszon.

A vád­lott meg­ál­la­po­dott a négy mig­ráns­sal, hogy pén­zért segít­sé­get nyújt nekik abban, hogy a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel bejus­sa­nak Auszt­ri­á­ba. A vád­lott ezután a négy fér­fit az autó­já­ba ültet­te, és a Szeged-Tamási útvo­na­lon Auszt­ri­á­ba indult velük, azon­ban az éjsza­kai órák­ban a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei az M7-es autó­pá­lyán, Bala­ton­lel­le tér­sé­gé­ben köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, majd – miu­tán a szál­lí­tott sze­mé­lye­ket fel­fe­dez­ték az autó­já­ban – elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a bol­gár férfit.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a 2021. feb­ru­ár 24-én meg­tar­tott tár­gya­lás során a vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, akit 3 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, és 4 évre kiuta­sí­tot­ta az ország­ból. Az ügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést a többi között a kiuta­sí­tás tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se miatt, mivel a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 2021. janu­á­ri szi­go­rí­tá­sa miatt - ember­csem­pé­szés ese­tén - a kiuta­sí­tás tar­ta­mát a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak két­sze­re­sé­ben kell kiszab­nia a bíróságnak.

A fény­ké­pek a hely­szí­ni szem­le során készültek.