Főoldal » Hírek » 74 személy ellen vádemelés bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt – fotóval, videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 74 sze­méllyel szem­ben emelt vádat abban a rend­kí­vül nagy ter­je­del­mű bűn­ügy­ben, amely­ben az elkö­ve­tők több mint 2 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő 49 éves kistar­csai vád­lott és 14 bűn­szer­ve­ze­ti társa egy olyan hie­rar­chi­ku­san fel­épí­tett, kons­pi­ra­tív módon műkö­dő cég­ve­ze­tők­ből, köny­ve­lők­ből, bér­szám­fej­tők­ből, ügy­in­té­zők­ből és futá­rok­ból álló bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, amely­nek az volt a célja, hogy a taka­rí­tá­si és vagyon­őri szol­gál­ta­tást nyúj­tó cégek adó­ter­hét ille­gá­lis esz­kö­zök­kel minimalizálja.

A bűn­szer­ve­zet műkö­dé­si mód­sze­ré­nek lénye­ge sze­rint a több szin­ten szer­ve­zett, 69 gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got magá­ban fog­la­ló cég­há­ló­zat­ban az ún. „meg­ren­de­lő” gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nál fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló­kat tény­le­ge­sen nem műkö­dő cégek­be jelen­tet­ték be azért, hogy eltit­kol­has­sák az alkal­ma­zot­tak után fize­ten­dő fog­lal­koz­ta­tást ter­he­lő adó­kat és járulékokat.

A cég­há­ló továb­bi két szint­jé­re a vád­lot­tak ún. „köz­ve­tí­tő” és „pénzkezelő/vagyonkezelő” cége­ket szer­vez­tek, ame­lyek­nek az volt a fel­ada­ta, hogy a cég­pi­ra­mis csú­csán lévő meg­ren­de­lői cégek­nek a mun­ka­vál­la­ló­ik által vég­zett mun­kák­ról fik­tív szám­lá­kat bocsás­sa­nak ki, ami­ket a meg­ren­de­lő cégek a Buda­pes­ten és Szek­szár­don benyúj­tott adó­be­val­lá­sa­ik­nál fel­hasz­nál­tak, és a szám­lák 1,3 mil­li­árd forin­tot kite­vő Áfa tar­tal­mát visszaigényelték.

A bűn­szer­ve­zet ope­ra­tív működ­te­té­sé­ben részt­ve­vő vád­lot­tak ezzel a mód­szer­rel össze­sen 2,2 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek. 

A Somogy Megyei Főügyész­ség az eljá­rás során négy vád­lot­tal kötött egyez­sé­get, akik a meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, és az oko­zott kár­ból közel 150 mil­lió forin­tot meg­té­rí­tet­tek. A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói ezen kívül 1,5 mil­li­árd forint össz­ér­ték­ben fog­lal­tak le, illet­ve vet­tek zár alá ingat­la­no­kat, gép­jár­mű­ve­ket és egyéb vagyo­ni érté­kű jogo­kat a bűn­cse­lek­mé­nyek útján szer­zett vagyon elvo­ná­sa érdekében.

A rend­kí­vül nagy ter­je­del­mű bűn­ügy­ben a nyo­mo­za­ti ira­tok több mint 200.000 oldalt tesz­nek ki (1-2. kép), a vád­irat önma­gá­ban 365 olda­las, ezál­tal az eljá­rás részt­ve­vő­i­nek kéz­be­sí­ten­dő 149 vád­ira­ti pél­dány oldal­szá­ma nyom­tat­va meg­ha­lad­ta az 54.000-et (3. kép). A bűn­ügy­ben külön kihí­vást jelent a 275 köte­tes papír alapú nyo­mo­za­ti irat ren­de­zett moz­ga­tá­sa is, amely­nek Buda­pest­re szál­lí­tá­sa vár­ha­tó­an több ügyész­sé­gi gép­jár­mű igény­be­vé­te­lé­vel is leg­alább két mun­ka­na­pot fog igény­be venni.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a Buda­pest­hez és Tolna megyé­hez kötő­dő bűn­szer­ve­zet­tel szem­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken nyúj­tott be vád­ira­tot, mely­ben a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó, és 2021 nya­rá­tól letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint 659 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. A főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet működ­te­té­sé­ben részt vevő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, míg a továb­bi vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, ille­tő­leg fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, továb­bá pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A nyo­mo­za­ti irat­ról, ille­tő­leg a vád­ira­tok­ról a fény­ké­pe­ket, vala­mint a nyo­mo­za­ti ira­tok szál­lí­tá­sát rög­zí­tő vide­ó­fil­met a Somogy Megyei Főügyész­ség készítette.