Főoldal » Archív » 76 sértettet ejtett tévedésbe két testvér és egyikük élettársa

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat egy 34 éves duna­új­vá­ro­si férfi, a 31 éves húga, és az ő 35 éves élet­tár­sa ellen.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak anya­gi nehéz­sé­ge­ik miatt elha­tá­roz­ták, hogy az inter­ne­ten keresz­tül, áru­vá­sár­lá­sok valót­lan ígé­re­té­vel fog­nak pénzt kicsal­ni. Mind­ezt oly módon osz­tot­ták meg egy­más között, hogy az egyi­kük külön­bö­ző ter­mé­kek­re, így külö­nö­sen hor­gá­sza­ti fel­sze­re­lé­sek­re, dia­fil­me­ket, építő játé­kok­ra, mobil­te­le­fo­nok­ra és tab­le­tek­re vonat­ko­zó hir­de­té­se­ket töl­tött fel az egyik inter­ne­tes apró­hir­de­té­si por­tál­ra, míg a test­vé­re és annak élet­tár­sa pedig a saját nevük­re szóló bank­szám­lá­i­kat biz­to­sí­tot­ták a csalásokhoz.

A vásár­lók­kal a kap­cso­la­tot – ide­ig­le­nes e-mail címek és álne­vek útján – a hir­de­té­se­ket köz­zé­te­vő férfi tar­tot­ta. A sér­tet­tek min­den eset­ben előre átutal­ták a vétel­árat, azon­ban a vád­lott a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket nem küld­te el nekik. A sér­tet­tek ezután pró­bál­ták fel­ven­ni vele a kap­cso­la­tot, aki­ket egy ideig hite­ge­tett, majd később elér­he­tet­len­né vált.

A férfi 2017 októ­be­re és 2018 júli­u­sa között össze­sen 76 - az ország külön­bö­ző pont­ján lakó - sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, amellyel nekik 50.000 forin­tot meg nem hala­dó kárt oko­zott. E maga­tar­tá­sá­hoz a tár­sai szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tot­tak, és az átutalt össze­gek­kel is ők rendelkeztek.

A sér­tet­te­ket több mint 1 mil­lió forint kár érte, amely­ből az eljá­rás során csu­pán 150 forint térült meg.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat 76 rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi tet­te­se­ként, tár­sai bűn­se­géd­ként követ­ték el a csalást.

Az ügyész­ség a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtő fér­fi­val, illet­ve a nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka, a pénz­zel tény­le­ge­sen ren­del­ke­ző test­vér­rel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re, illet­ve a nővel és élet­tár­sá­val szem­ben ren­del­jen el vagyonelkobzást.