Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Az ügyészségi intézményrendszer

Magyar­or­szág ügyé­szi szer­vei a Leg­főbb Ügyész­ség, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gek, a főügyész­sé­gek és a járási/járási szin­tű ügyész­sé­gek. A Leg­főbb Ügyész­ség a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­ge­ket és a főügyész­sé­ge­ket, a főügyész­ség a járási/járási szin­tű ügyész­sé­ge­ket irá­nyít­ja.
Fon­tos tudni, hogy ügyész­sé­gi nyo­mo­zás, továb­bá indo­kolt eset­ben más ügyész­sé­gi fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra önál­ló főügyész­ség, illet­ve járá­si szin­tű ügyész­ség létesíthető.

Továb­bi infor­má­ci­ó­kat az ügyész­sé­gek menü­pont­ban, továb­bá itt olvashatnak.