Főoldal » Archív » 7,7 millió forint nem vagyoni kár megtérítésére kötelezte a bíróság a környezetkárosítás bűntette miatt elítélt vádlottat

A Somogy Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék jog­erős íté­le­té­ben sik­kasz­tás és kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt álla­pí­tot­ta meg annak a sze­mély­nek a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét, aki 2011.tavaszán 1251 m3 méz­gás éger és akác­fát vágott ki és tulaj­do­ní­tott el enge­dély nél­kül egy iha­ros­be­ré­nyi erdő­ből. A bün­te­tő­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt arra is köte­lez­te, hogy az erdő­gaz­dál­ko­dó­nak fizes­se meg a faki­ter­me­lés­sel oko­zott kárt.