Főoldal » Hírek » 79 illegális határátlépőt csempésztek a szerb és litván elkövetők – rendőrségi fotókkal- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség három ügy­ben emelt vádat kül­föl­di ember­csem­pé­szek ellen, akik kis­te­her­au­tók­ban össze­sen 79 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt csempésztek.

Az egyik vád­irat sze­rint a szerb vád­lott 2021. júli­us 19-én, éjfél­kor Hegyes­ha­lom­nál lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd Ruzsa tér­sé­gé­be haj­tott. Itt az isme­ret­len társa által meg­adott koor­di­ná­ták alap­ján fel­vet­te a mások által a zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért kül­föl­di­e­ket a jár­mű­be. A vád­lot­tat a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai fél óra eltel­té­vel ellen­őriz­ték, és a rak­tér­ben 21 - magát afgán állam­pol­gár­nak valló, össze­zsú­fo­ló­dott - sze­mélyt talál­tak. Egyi­kü­ket a zsú­folt­ság, vala­mint a leve­gő minő­sé­gé­nek rom­lá­sa miatt úgy kel­lett a kis­te­her­au­tó­ból kisegíteniük.

A másik vád­irat sze­rint a lit­ván vád­lott 2021. szep­tem­ber 3-án, este 7 óra­kor Ásott­ha­lom tér­sé­gé­ben, össze­sen 26 szír, afgán vala­mint jeme­ni állam­pol­gár­sá­gú ille­gá­lis határ­sér­tőt, köz­tük egy gye­re­ket vett fel jár­mű­vé­nek utas, illet­ve rak­te­ré­be. Velük az M5-ös autó­pá­lyá­ra fel­haj­tott, Lajos­mi­zse tér­sé­gé­ből azon­ban isme­ret­len okból vissza­for­dult, majd őt Ásott­ha­lom kör­nyé­kén a rend­őrök iga­zol­tat­ták. A mint­egy 3,5 órás uta­zás során a jármű zárt rak­te­ré­ben utazó mig­rán­sok jelen­tős testi-lelki szen­ve­dést éltek át, első­sor­ban a zsú­folt­ság és csök­ke­nő oxi­gén­szint következtében.

A har­ma­dik vád­irat sze­rint a másik lit­ván vád­lot­tat 2021. októ­ber 13-án a déli órák­ban pró­bál­ták meg a jár­őrök Ruzsa tér­sé­gé­ben iga­zol­tat­ni, jel­zé­sük­re azon­ban nem állt meg, hanem kis­te­her­au­tó­já­val az árok­ba haj­tott. A rend­őrök rövid üldö­zést köve­tő­en elfog­ták, a jár­mű­ben pedig 32 fő, magát szír állam­pol­gár­nak valló kül­föl­dit találtak.

Az ember­csem­pé­szek által szál­lí­tott sze­mé­lyek a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez, és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel egyik eset­ben sem ren­del­kez­tek, s ezzel a vád­lot­tak is tisz­tá­ban voltak.

Az elkö­ve­tő­ket az ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, két eset­ben a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val is elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő ter­hel­tek bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ese­tek­kel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/szerb-embercsempesz-es-21-hatarserto#3

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarsertok-es-egy-embercsempesz-csongrad-1#3

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempeszt-es-32-illegalis-migranst