Főoldal » Hírek » 79 migránst csempésztek a bűnszövetség tagjai - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vád­alt emelt három fér­fi­val szem­ben, akik öt fuvar során 79 mig­ráns sze­mély szál­lí­tá­sá­ban vet­tek részt.

A vád­irat sze­rint a román állam­pol­gár férfi – az ügy első­ren­dű vád­lott­ja – és két magyar állam­pol­gár társa – az ügy másod- és har­mad­ren­dű vád­lott­jai – 2022 nya­rán isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­juk­kal meg­ál­la­pod­tak abban, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért vál­lal­ják a szerb-magyar állam­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon átlé­pő sze­mé­lyek Auszt­ri­á­ba szállítását.

A vád­lot­tak két alka­lom­mal is sike­re­sen elvé­gez­ték a meg­bí­zó­juk által meg­adott cél­pon­tok közöt­ti szál­lí­tást. A román állam­pol­gár férfi 2022. júli­us 9-én 20 fő, míg a har­mad­ren­dű vád­lott 2022. augusz­tus 16-án 18 fő ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lí­tott el az oszt­rák határ­hoz. Har­mad­ren­dű vád­lott a sike­res szál­lí­tást köve­tő­en 4 nap­pal újabb fuvar­ra vál­lal­ko­zott, Sze­ged köze­lé­ben fel is vett leg­alább 10 mig­ránst. Útköz­ben azon­ban elté­vedt, a meg­bí­zó­já­val is meg­sza­kadt a kap­cso­la­ta, ezért a mig­rán­so­kat isme­ret­len helyen kirakta.

A továb­bi két szál­lí­tás­nak már rend­őri intéz­ke­dés vetett véget, annak elle­né­re, hogy a szál­lí­tás zavar­ta­lan­sá­gát mind­két eset­ben elő­fu­tó autó­val igye­kez­tek biz­to­sí­ta­ni az elkö­ve­tők. Az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­jár­mű­ve­ket ekkor első- és másod­ren­dű vád­lot­tak bérel­ték ki és adták át, előbb egy isme­ret­len szál­lí­tó, majd a har­mad­ren­dű vád­lott részé­re. Az isme­ret­len szál­lí­tót a rend­őrök 2022. júli­us 14-én Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén akar­ták meg­ál­lí­ta­ni, a veze­tő azon­ban kiug­rott az autó­ból és elsza­ladt. A másik eset­ben, 2022. szep­tem­ber 16-án a rend­őrök a román férfi által veze­tett elő­fu­tó autót állí­tot­ták meg, ami­től a 17 mig­ránst szál­lí­tó har­mad­ren­dű vád­lott annyi­ra meg­ijedt, hogy a jár­mű­vel hir­te­len meg­állt, abból kiug­rott és elfutott.

Az ügyész­ség mind­há­rom fér­fit üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A fotó­kon az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált egyik gép­jár­mű látható.