Főoldal » Hírek » 8 drogkereskedő letartóztatását indítványozta a főügyészség - rendőrségi videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 8 sze­ge­di fér­fi­nak, akik éve­ken át ter­jesz­tet­tek több­faj­ta kábítószert.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egy része 2018. ele­jé­től, míg mások a tava­lyi évtől elfo­gá­su­kig adtak-vettek egy­más között és nagy­szá­mú fogyasz­tó­nak jel­lem­ző­en exta­syt, kan­na­biszt, kokaint.

Az ügyé­szi irá­nyí­tá­sú nyo­mo­zás­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iro­dá­já­nak mun­ka­tár­sai nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben 12 hely­szí­nen ütöt­tek rajta a drog­ke­res­ke­dő háló­za­ton és fog­lal­tak le mint­egy 50 kg, külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­szert. A kábí­tó­sze­rek érté­ke közel 150 mil­lió forint és mennyi­sé­ge mint­egy 41 ezer adag­ra ele­gen­dő. A rend­őrök lefog­lal­tak továb­bá kész­pénzt, krip­to­va­lu­tát, autó­kat és a ter­mesz­tés­hez, tenyész­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is.

A főügyész­ség a for­gal­ma­zás­ban érin­tett 8 férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lés­re tett indít­ványt a bíró­ság felé, a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán. A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban 5 ter­helt­tel szem­ben az érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer mennyi­sé­ge miatt akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja vala­mennyi elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elrendelte.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­ról készült képek és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/macskatapos-es-chipses-zacskoba-rejtett-kabitoszer#1