Főoldal » Archív » 8 év ebtartástól eltiltást indítványoz az ügyészség a keresetében

Az állat­kín­zás vét­sé­ge lefoly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rást köve­tő­en a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez, amely­ben azt kérte, hogy a bíró­ság 8 évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól a kis­bé­ri fér­fit.

A férfi 2017. feb­ru­ár 11-én, dél­után, Kis­bé­ren egy kocs­má­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor isme­rő­sé­től meg­tud­ta, hogy a kutyá­ja az udva­rá­ban lévő kacsá­i­ra támadt, ezért haza­si­e­tett. A férfi haza­ér­ke­zé­se­kor a kutyá­ja éppen egy kacsát fogott meg, azt meg­pró­bál­ta tőle elven­ni, de a kutya a keze felé kapott. A férfi ekkor dühé­ben elha­tá­roz­ta, hogy a kutyá­ját elpusz­tít­ja, mert már más­kor is rátá­madt a barom­fik­ra. A  férfi ezután a kutyát egy kötél­lel a kerí­té­sen fel­akasz­tot­ta, majd a tete­met a háza mel­let­ti gazos terü­le­ten taka­rás nél­kül helyez­te el. A férfi ezt köve­tő­en vissza­ment a kocs­má­ba ita­loz­ni.

A fér­fit a bíró­ság bün­te­tő­el­já­rás­ban 1 év 1 hónap - vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - fog­ház­bün­te­tés­re, és 100.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén az ügyész is jogo­sult kere­se­tet indí­ta­ni a tevé­keny­ség­től eltil­tás iránt, ezért a bün­te­tő­el­já­rás befe­je­zé­sét köve­tő­en az ügyész­ség kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez, amely­ben azt kérte, hogy a bíró­ság 8 évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól a kis­bé­ri fér­fit.