Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » 8 év fegyházbüntetés egy 15 éves lány elcsábításáért – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki taní­tás helyett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy kis­ko­rú lánnyal.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi 2019 nya­rán inter­ne­ten keresz­tül – magát mér­nök­nek fel­tün­tet­ve – mate­ma­ti­ka kor­re­pe­tá­lás­ra adott fel hir­de­tést. A szü­lők beírat­ták a 15 éves lányu­kat a külön­órá­ra, amit a férfi a szé­kes­fe­hér­vá­ri laká­sá­ban tar­tott. Kihasz­nál­va az együtt­lé­te­ket, az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő „tanár” a lánnyal sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. Miu­tán az édes­anya ész­lel­te a lánya és a férfi közöt­ti üze­net­vál­tá­so­kat, meg­bot­rán­ko­zott azok tar­tal­mán, és közöl­te, hogy a továb­bi­ak­ban nem tar­ta­nak igényt a külön­órák­ra. A férfi azon­ban foly­tat­ta a lánnyal a sze­xu­á­lis viszonyt, a tapasz­ta­lat­lan és naiv fia­tal lányt mani­pu­lál­ta, érzel­mi­leg tel­jes mér­ték­ben befo­lyá­sol­ta. Az aktu­sok során egyre inkább durva sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­re, illet­ve eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te, meg­aláz­ta, bán­tal­maz­ta. A férfi hatá­sá­ra a sér­tett a koráb­bi jó tanul­má­nyi ered­mé­nye­it leron­tot­ta, a csa­lád­já­tól eltá­vo­lo­dott, füg­gő­sé­gi, alá­ren­delt­sé­gi viszony­ba került vele. A szü­lők 2019. decem­be­ri szá­mon­ké­ré­se­kor a lányuk még tagad­ta a kap­cso­la­tot, azon­ban néhány hónap múlva az egyik roko­ná­nak beszá­molt arról.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, míg a vád­lott és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a fér­fi­val szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indo­kolt. A tör­vény értel­mé­ben köte­le­ző vég­le­ges hatállyal eltil­ta­ni min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben gyer­me­kek­kel kerül­ne kap­cso­lat­ba.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.