Főoldal » Archív » 8 évre ítélték a volt pécsi ügyvédet

A Szek­szár­di Tör­vény­szék 8 év bör­tön­re ítél­te azt a volt pécsi ügy­vé­det, aki több, mint 2 mil­li­árd forin­tot csalt ki ügyfeleitől.

Az ügy­véd­ként dol­go­zó férfi 2006 évben hatá­roz­ta el, hogy magán­sze­mé­lyek­től és gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lő­i­től pénzt gyűjt, és azok­nak havi szin­ten igen magas, 5-7 %-os mér­té­kű kama­tot fizet. Ennek érde­ké­ben az ügy­véd köl­csön, leté­ti és meg­bí­zá­si szer­ző­dé­se­ket készí­tett, e szer­ző­dé­sek alap­ján vette át ügy­fe­le­i­től megtakarításaikat.

A szer­ző­dé­sek több­sé­ge azon­ban szín­lelt volt, a sér­tet­tek kife­je­zet­ten befek­te­tés végett adták át az ügy­véd­nek pénz­esz­kö­ze­i­ket, az álta­la ígért havi 5-7 % kamat folyó­sí­tá­sá­nak remé­nyé­ben. A kamat meg­fi­ze­té­se a szer­ző­dé­sek­ben nem került fel­tün­te­tés­re, annak mér­té­ké­ről kizá­ró­lag szó­ban álla­po­dott meg a ter­helt a sértettekkel.

Az ügy­véd a sér­tet­tek bizal­má­nak elnye­ré­se érde­ké­ben több alka­lom­mal már a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se­kor előre átad­ta a befek­te­tett összeg után járó két havi kama­tot, majd a továb­bi­ak­ban a kamat­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a szer­ző­dé­sek módo­sí­tá­sa­kor teljesítette.

Az ügy­véd a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se­kor a sér­tet­te­ket meg­té­vesz­tet­te, pén­zü­ket nem fek­tet­te be, a befek­te­tés for­má­já­ra vonat­ko­zó köz­lé­sei valót­la­nok vol­tak, a sér­tet­tek­nek ígért és tel­je­sí­tett kama­tot a befi­ze­té­se­ik­ből, illet­ve más sér­tet­tek pénz­esz­kö­ze­i­vel teljesítette.

Az ügy­véd a közel 200 magán­sze­mély­nek és gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak össze­sen több, mint 2 mil­li­árd forint kárt okozott.

A Szek­szár­di Tör­vény­szék a volt ügy­vé­det külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 8 év bör­tön­re ítél­te, vala­mint az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól is 10 évre eltiltotta.

A bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az íté­let kihir­de­té­se­kor elrendelte.