Főoldal » Hírek » 8 szír migránst csempészett egy nő - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy magyar nő ellen, aki 2021 októ­be­ré­ben nyolc, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Magyar­or­szág­ról más euró­pai állam­ba utazzanak. 

A vád sze­rint a nő Német­or­szág­ban élt, ahol 2021. októ­ber 22-én gép­ko­csit bérelt, azzal Magyar­or­szág­ra uta­zott. A nő a kora esti órák­ban érke­zett Magyar­or­szág­ra, majd októ­ber 23-án haj­nal­ban Sár­hát tele­pü­lés közelébe.

Ezt meg­elő­ző­en két-három órá­val nyolc - magát szír állam­pol­gár­nak valló - férfi érke­zett Sár­hát hatá­rá­ba. A fér­fi­ak Szer­bia felől, gya­lo­go­san lép­ték át a magyar határt, okmá­nyok­kal nem ren­del­kez­tek. A határ átlé­pé­sé­ben úgy­ne­ve­zett „sétál­ta­tó” ember­csem­pész segí­tet­te őket, aki azt is közöl­te velük, hogy hol kell vára­koz­ni­uk az őket tovább szál­lí­tó gépkocsira.

A vád­lott érke­zé­se után fény­jel­zést adott a vára­ko­zó fér­fi­ak­nak, akik beszáll­tak a gép­ko­csi­ba. A nő szán­dé­ka az volt, hogy a fér­fi­a­kat a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­ja, ezzel nekik segít­sé­get nyújt a határ jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez. A gép­ko­csit Sár­há­ton rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, az elkö­ve­tőt őri­zet­be vették.

A letar­tóz­ta­tás­ban levő nőt több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.