Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » 80 nap elzárás várhat a kalauzt bántalmazó nőre – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves sal­gó­tar­já­ni nő ellen, aki leköp­te és meg­ütöt­te a vas­úti jegy­vizs­gá­lót Salgótarjánban.

A vád sze­rint a nő 2022. júli­us 1-jén, dél­után, Sal­gó­tar­ján­ban isme­rő­se tár­sa­sá­gá­ban jegy nél­kül szállt fel a Hat­van­ba köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat­ra, ahol a jegy­vizs­gá­ló fel­szó­lí­tot­ta őket a menet­je­gyek átadá­sá­ra. A vád­lott kije­len­tet­te, hogy nincs jegyük és csak 120 forint van nála, és azt kérte, hogy ennyi­ért elme­hes­se­nek Kisterenyére.

A jegy­vizs­gá­ló közöl­te, hogy a 120 forint nem fede­zi a menet­jegy árát, így amennyi­ben nem haj­lan­dó­ak tel­jes áron menet­je­gyet vál­ta­ni, a követ­ke­ző állo­má­son a vonat­ról le kell száll­ni­uk. A leszál­lás­kor a nő szit­ko­zód­ni kez­dett, majd a férfi arcá­ra köpött és jobb alkar­já­val, nagy erő­vel halán­té­kon ütöt­te őt.

A sér­tett, mint a köz­for­gal­mú köz­le­ke­dé­si vál­la­lat menetjegy-ellenőrzést végző alkal­ma­zott­ja, foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben része­sül, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ezért a vád­lot­tal szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat, és elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A nő 80 nap elzá­rás­ra szá­mít­hat, ha a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság előt­ti elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz.