Főoldal » Hírek » 800.000 forintot fizethet a figyelmetlen sofőr – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek vád­eme­lé­se nyo­mán a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 120.000 Ft pénz­bün­te­tés­re és 684.100 Ft kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re ítél­te azt az 54 éves fér­fit, aki teher­gép­ko­csi­já­val egy sorom­pó csa­pó­rúd­já­nak haj­tott.

A férfi 2021. már­ci­us 9-én 07:40 óra körül Bátony­te­re­nyén teher­gép­ko­csi­val érke­zett egy táb­lák­kal is elő­jel­zett, tel­jes sorom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­ró­hoz. Rend­sze­re­sen köz­le­ke­dik erre, isme­ri az átjá­rót, a sorom­pó meg­kö­ze­lí­té­se során azon­ban nem ész­lel­te, hogy a csa­pó­rúd moz­gás­ban van, eresz­ke­dik, ezért neki­üt­kö­zött és letör­te azt.

A teher­gép­ko­csi az átha­la­dó sze­mély­vo­nat­tal nem ütkö­zött, de a csa­pó­rúd hely­re­ál­lí­tá­sá­ig a vas­úti köz­le­ke­dés az átjá­ró­ban lénye­ge­sen ala­cso­nyabb biz­ton­sá­gi szint mel­lett, tel­jes sorom­pó helyett csak jel­ző­őrös biz­to­sí­tás­sal zaj­lott.

A vas­úti átjá­rót foko­zott óva­tos­ság­gal és körül­te­kin­tés­sel kell meg­kö­ze­lí­te­ni, és meg kell állni előt­te, ha a csa­pó­rúd moz­gás­ban van. A sofőr figyel­met­len­sé­ge miatt meg­szeg­te e kiemel­ke­dő­en fon­tos köz­le­ke­dé­si sza­bályt, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze ezért a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt nyúj­tott be a férfi ellen vád­ira­tot.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és az ügyé­szi indít­vány­ban írtak­nak min­den­ben helyt adva 120.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint köte­lez­te a MÁV Zrt-nek oko­zott 684.100 ft meg­fi­ze­té­sé­re is.

A bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sét az ügyész­ség és a vád­lott is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emel­ke­dett.