Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 800 kilogramm hulladékot tárolt otthonában – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A deb­re­ce­ni nő éve­kig gyűj­tö­ge­tett, ami­vel meg­sér­tet­te a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás sza­bá­lya­it, ezért vádat emelt elle­ne az ügyészség. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2016 óta rend­sze­re­sen gyűj­tö­ge­tett a kukák­ból sze­me­tet, épí­té­si tör­me­lé­ket és azt deb­re­ce­ni házá­nak udva­rán helyez­te el. A hul­la­dék egy részét a háza előt­ti füves terü­let­re is kitet­te, hogy ott ne nőhes­sen növényzet.

A nő az udva­rán és az utcai füves terü­le­ten közel 100 kg azbeszt tar­tal­mú hul­lám­pa­lát, 300 kg építési-bontási tör­me­lé­ket és 400 kg lomb­hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel.

A jog­sza­bá­lyok alap­ján tilos a hul­la­dék enge­dély nél­kü­li fel­hal­mo­zá­sa és elhe­lye­zé­se, az azbeszt pedig veszé­lyes hul­la­dék­nak minősül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő nőt veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.

A fény­ké­pen a vád­lott udva­rán tárolt hul­la­dék látható.

az udvaron felhalmozott hulladék