Főoldal » Hírek » 800 millió forintos vesztegetéssel gyanúsítanak egy nyíregyházi vállalkozót - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki több mint 800 mil­lió forint vesz­te­ge­té­si pénzt foga­dott el úgy, hogy eköz­ben közel 2 mil­li­árd forint­tal káro­sí­tot­ta meg saját cégét.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi egyik cége 2018. előtt, éve­ken át nagy mennyi­ség­ben állí­tott elő mező­gaz­da­ság­ban fel­hasz­nál­ha­tó ter­mé­ket, mely­nek egy részét uta­sí­tá­sá­ra valót­la­nul selej­tes­nek minő­sí­tet­ték, és csök­ken­tett áron adták el a keres­ke­dők­nek. Az egyik ilyen keres­ke­dő cég szin­tén a férfi érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zott. A keres­ke­dők ezt köve­tő­en piaci vagy ahhoz köze­li áron érté­ke­sí­tet­ték a ter­mé­ket a vég­fel­hasz­ná­lók­nak.

Az egyik keres­ke­dő cég veze­tő­jé­vel a férfi meg­ál­la­po­dott abban, hogy valót­la­nul selej­tes­nek minő­sí­tett ter­mé­ket fog neki elad­ni, aki azt tovább érté­ke­sí­ti a vég­fel­hasz­ná­lók­nak, azon­ban az így kelet­ke­zett vétel­ár egy bizo­nyos részét kész­pénz­ben vissza­ad­ja a fér­fi­nak. Össze­sen több, mint 800 mil­lió forint vesz­te­ge­té­si pénzt vett át így a férfi üzlet­fe­lé­től az évek alatt.

Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-től 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, és a kiemel­ke­dő tár­gyi súly­ra tekin­tet­tel tar­ta­ni lehet attól, hogy a kül­föl­di kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon meg­szök­ne, elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől. Fenn­áll annak is a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon a gya­nú­sí­tott befo­lyá­sol­ná a vele mun­ka­kap­cso­lat­ban álló sze­mé­lye­ket val­lo­má­suk meg­té­te­lé­ben.

A gya­nú­sí­tott ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján már hason­ló vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken tár­gya­lá­si szak­ban bün­te­tő­el­já­rás folyik.