Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 84 éves sértettet rabolt ki az erőszakos, többszörös visszaeső férfi – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye,

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a háza előtt ellök­te a 84 éves sér­tet­tet, aki elej­tet­te a tás­ká­ját, amit a vád­lott fel­ka­pott és azzal elfutott.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi János­hal­mán, 2024. feb­ru­ár 18-án, este ész­re­vet­te a haza­fe­lé tartó, 84 éves sér­tet­tet. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az idős asszony tás­ká­ját, ezért követ­te. Ami­kor a sér­tett a háza előtt kivet­te a tás­ká­já­ból a kul­cso, az elkö­ve­tő erő­sen meg­lök­te, aki  meg­tán­to­ro­dott, a föld­re ejtet­te a tás­ká­ját, amit a férfi fel­ka­pott és azzal elfutott.

A vád­lott a tás­ká­ból a 3.000 forint kész­pénz és az 5.000 forint érté­kű mobil­te­le­font magá­hoz vette, míg a tás­kát – a benne lévő ingó­sá­gok­kal együtt – egy beépí­tet­len terü­le­ten eldob­ta. Később a tás­kát és a benne lévő tár­gyak egy részét meg­ta­lál­ták, így a rab­lás­sal oko­zott kár rész­ben megtérült.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a fér­fit két nap alatt azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lot­tat rab­lás miatt koráb­ban már több­szö­rös vissza­eső­ként elítél­ték, így a jelen ügy­ben már erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként áll majd bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pen a rab­lás hely­szí­ne látható.