Főoldal » Hírek » Élettársa lányát ölte meg az idős férfi – rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki élet­tár­sa lányát elő­ször nya­kon és mell­ka­son szúr­ta, majd egy tég­lá­val fejbe verte, amely­nek követ­kez­té­ben a nő meghalt.

A vád­irat sze­rint a közel 90 éves férfi már koráb­ban is meg­gya­nú­sí­tot­ta az élet­tár­sa lányát azzal, hogy ő, illet­ve a bank­ja - ahol a szám­lá­ját veze­ti - meglopták.

2021. janu­ár 8-án, a sér­tett az elkö­ve­tő­vel együtt lakó édes­any­ját láto­gat­ta meg Fóton. Az idős férfi ekkor magá­hoz vett egy 14 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azzal a sér­tett­hez lépve ismét szá­mon kérte rajta a pén­zé­nek eltű­né­sét. A sér­tett és az elkö­ve­tő ekkor dula­kod­ni kez­dett, amely­nek során a férfi több helyen meg­sér­tet­te a nő kezét a kés­sel, továb­bá két­szer meg­szúr­ta illet­ve meg­vág­ta a sér­tett nya­kát is. Mivel a nő nyaka erő­sen vérez­ni kez­dett, elme­ne­kült a lakás­ból, de a férfi követ­te az utcá­ra is. A sza­bad­ba kiér­ve a sér­tett ere­jét veszít­ve a föld­re rogyott. A férfi utol­ér­te és mell­ka­son szúrta. 

Ekkor az utcán töb­ben is a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek, akik közül vala­ki meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy még van pul­zu­sa. Ezt meg­hall­va az elkö­ve­tő fel­ka­pott egy közel­ben lévő tég­la­da­ra­bot és azzal még két­szer fejbe vágta a föl­dön maga­te­he­tet­le­nül fekvő nőt. Az egyik járó­ke­lő­nek sike­rült végül elta­szi­gál­nia a fér­fit a sértettől.

A sér­tett a hely­szí­nen meghalt.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az idős férfi ellen.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak