Főoldal » Hírek » 9 évet kapott jogerősen a kábítószer-kereskedő – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a kábítószer-kereskedelem miatt első fokon 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt férfi bün­te­té­sé­nek helybenhagyását.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2019 júni­u­sá­tól nagy tétel­ben vásá­rolt, ille­tő­leg állí­tott elő külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­sze­re­ket, azo­kat Sop­ron­ban és kör­nyé­kén érté­ke­sí­tet­te isme­ret­le­nül maradt személyeknek.

A nyo­mo­zó ható­ság 2021. szep­tem­ber 21-én a férfi lakó­he­lyén külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket, azok elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­go­kat (kábítószer-prekurzor) és több, mint 7 mil­lió forint kész­pénzt fog­lalt le. A kábí­tó­szer ható­anya­ga tizen­hat­szo­ro­san meg­ha­lad­ta azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül a bűncselekmény.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és kábítószer-prekurzorral vissza­élés bűn­tet­te miatt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vele szem­ben a lefog­lalt kész­pénz­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A férfi külö­nös vissza­eső, mivel kábítószer-kereskedelem miatt koráb­ban is már vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, és a bün­te­tés kitöl­té­sé­től ezen újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ig 3 év még nem telt el.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek. A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. novem­ber 28-án kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett azon ügyé­szi állás­pont­tal, hogy a kisza­bott bün­te­tés ará­nyos és szük­sé­ges, ezért azt nem enyhítette.