Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 9 évig élt prostitúcióra kényszerített nők keresetéből – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki négy nőt pros­ti­tú­ci­ó­ra vett rá, majd az összes bevé­te­lü­ket elvet­te. A pros­ti­tú­ci­ós munka ellen til­ta­ko­zó sér­tet­te­ket több­ször meg­ver­te és megfenyegette.

A vád­irat sze­rint a bajai férfi elő­ször udva­rol­ni kez­dett négy nőnek, akik közül hár­man nehéz anya­gi körül­mé­nyek között, mély­sze­gény­ség­ben éltek. Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tet­tek irán­ta érzett érzel­me­it, kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va – a közös jövő és jó pénz­ke­re­se­ti lehe­tő­ség hamis ígé­re­té­vel – arra vette rá őket, hogy neki pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­ze­nek Magyar­or­szá­gon, majd Angliában.

Az elkö­ve­tő meg­szer­vez­te a sér­tet­tek Ang­li­á­ba tör­té­nő kiuta­zá­sát, a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség fel­té­te­le­it, az ehhez szük­sé­ges lakást és hir­de­té­se­ket. Az ang­li­ai munka bevé­te­le a közös jövő­ben bízó sér­tet­tek­től min­den eset­ben a vád­lott­hoz került.

A pros­ti­tú­ci­ós munka ellen több sér­tett is til­ta­ko­zott, őket a til­ta­ko­zá­suk miatt a férfi bán­tal­maz­ta, meg­fe­nye­get­te. Volt, akit azért is meg­vert, mert nem kere­sett ele­gen­dő pénzt. Külö­nö­sen kegyet­le­nül bánt a férfi azzal a sér­tet­tel, aki a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség meg­kez­dé­se előtt meg­gon­dol­ta magát. Az elkö­ve­tő a nőt bezár­ta egy szo­bá­ba, így kény­sze­rí­tet­te a sze­xu­á­lis mun­ka­vég­zés­re. A nő továb­bi til­ta­ko­zá­sa ese­tén bán­tal­maz­ta és még az élel­met is meg­von­ta tőle. A sér­tett rend­kí­vül hosszú ideig, 2012 júli­u­sá­tól 2016 feb­ru­ár­já­ig dol­go­zott így a fér­fi­nak, aki min­den nap elvet­te a tel­jes keresetét.

A férfi a négy sér­tet­től, 9 éven át több, mint hét mil­lió forin­tot zsák­má­nyolt, ezen felül vásá­rolt két gép­jár­mű­vet és elkezd­te bajai házá­nak fel­újí­tá­sát is.

A főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.