Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » 9 évre ítélték azt a férfit, aki már gyerekként szexuális bűncselekményt követett el a húga sérelmére – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a fél­test­vé­rét éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san molesz­tá­ló férfi bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát.

A jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott – aki akkor még gyer­mek­ko­rú volt, azaz nem bün­tet­he­tő ezen cse­lek­mé­nye­kért – 2009-2012. közöt­ti sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta óvo­dás­ko­rú fél­test­vé­rét. A 2016-2017. évek­ben, az akkor már fia­tal­ko­rú vád­lott, a pan­non­hal­mi házuk­ban – kihasz­nál­va, hogy a csa­lád­ta­gok alud­tak – aka­ra­ta elle­né­re közö­sült a sér­tet­tel. 2018. évben a fia­tal férfi a tizen­há­rom éves kis­lányt ismé­tel­ten sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te. A gyer­mek a szü­le­i­re nem szá­mít­ha­tott, nem mond­ta el nekik a vele tör­tén­te­ket, egé­szen 2021 janu­ár­já­ig nem mert segít­sé­get kérni sen­ki­től.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­bez­tek.

A Győri Íté­lő­táb­la 2023. októ­ber 5-én kihir­de­tett íté­le­té­ben egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, hogy a vád­lott szi­go­rúbb bün­te­tést érde­mel, ezért annak tar­ta­mát 9 évre fel­emel­te.