Főoldal » Archív » 94 éves asszonyt rabolt ki, továbbá egy mozgássérült férfi értékeit is elvette a tatabányai férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 28 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szemben.

A férfi 2017. május 12. nap­ján Tata­bá­nyán, a háza előtt sep­re­ge­tő 94 éves, las­san mozgó, rosszul halló, ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len asszonyt hátul­ról meg­kö­ze­lí­tet­te azért, hogy tőle elve­gye az érté­ke­it. A férfi befog­ta az idős sér­tett szá­ját, lefog­ta és a föld­re rán­tot­ta, majd kitép­te a fülé­ből az arany fül­be­va­ló­ját, és elsza­ladt a hely­szín­ről. A fül­be­va­ló érté­ke 16.000,-Ft.

Az asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az elkö­ve­tő ezen túl­me­nő­en még koráb­ban, 2017. ápri­lis 9. nap­ján, az egyik tata­bá­nyai utcá­ban a 63 éves, kere­kes­szék­kel köz­le­ke­dő, moz­gás­kor­lá­to­zott fér­fi­hez lépett, és a nad­rág­já­ból kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, majd elro­hant. A pénz­tár­cá­ban a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nyai és 41.000,-Ft kész­pén­ze volt.

A férfi továb­bá Tata­bá­nyán fel­tört egy sze­mély­gép­ko­csit, ahon­nan szer­szám­gé­pe­ket lopott el, illet­ve az egyik dohány­bolt elől eltu­laj­do­ní­tott egy kerék­párt is.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit rab­lás­sal, kifosz­tás­sal, vala­mint lopás­sal vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.