Főoldal » Hírek » A 11 éves nevelt gyermeke sérelmére szexuális erőszakot elkövető román férfi letartóztatásának fenntartása továbbra is indokolt a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szerint

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­ványt tett a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra, amellyel a foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádolt román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta.  

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben két alka­lom­mal vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt az akkor 11 éves nevelt lányá­val. Az egyik ilyen ese­mény­re akkor került sor, ami­kor a sér­tett gyer­mek aludt, s ennek követ­kez­té­ben véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban volt.

A vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a főügyész­ség indít­vá­nyá­ra fenn­tar­tot­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig, mivel a nyo­mo­zás során a férfi már egy­szer meg­szö­kött a ható­sá­gok elől és csak elfo­ga­tó­pa­ranccsal sike­rült kézre kerí­te­ni, továb­bá rend­sze­res legá­lis jöve­de­lem hiá­nyá­ban és a bün­te­té­si tétel súlyos­sá­ga foly­tán vele szem­ben fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye.

Az első­fo­kú vég­zés ellen a védő jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság indo­ka­i­val egyet­ért­ve a fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A fel­leb­be­zés­ről másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.